Please reload

25/11/2019

Als je een derde inhuurt voor het verlenen van diensten, kan je via een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst zekerheid krijgen over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking. 

Maak je gebruik van een modelovereenkomst, dan heb je alleen vrijwaring voor het inhouden en afdragen van loonheffingen als ook daadwerkelijk volgens die overeenkomst wordt gewerkt. Wordt in de praktijk afwijkend gewerkt, dan vervalt de vrijwaring en kan de Belastingdienst alsnog op dat moment beoor...

25/11/2019

Rondom de investeringsaftrek is er een aantal zaken om rekening mee te houden. 

  • Het moment van het aangaan van investeringsverplichtingen (geven opdracht, ondertekening offerte e.d.) in combinatie met de tabel van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Het percentage aan aftrek is het hoogst als het totaal aan verplichtingen ligt tussen € 2.300 en € 57.300. Het plannen, en voor zover mogelijk het spreiden, van investeringsverplichtingen loont vaak de moeite.

  • Om de investeringsaftrek ook...

25/11/2019

Als je een bedrijfsmiddel met boekwinst verkoopt, kan je de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een herinvesteringsreserve. 

Bij latere aankoop van een ander bedrijfsmiddel kan je de herinvesteringsreserve hierop afboeken. Zodoende hoef je de boekwinst niet ineens af te rekenen.

Tip: voor de bepaling van de investeringsaftrek mag je kiezen of je met een afgeboekte herinvesteringsreserve rekening wenst te houden. Je mag dit zelfs per bedrijfsmiddel aangeven. Op...

25/11/2019

Heb je een bedrijfsmiddel verkocht en daarbij een boekwinst behaald, dan kan je de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat je een vervangingsvoornemen hebt en houdt. 

Je kunt de herinvesteringsreserve in stand houden gedurende maximaal drie jaar na het jaar waarin je het bedrijfsmiddel hebt verkocht. Investeer je binnen deze termijn in een ander bedrijfsmiddel, dan boek je de herinvesteringsreserve af op de aanschafpri...

25/11/2019

Laat de termijn voor in het verleden gevormde herinvesteringsreserves niet verlopen. Een herinvesteringsreserve die je in 2016 gevormd hebt, moet je nog voor 31 december 2019 benutten. 

Doe je dat niet, dan valt de herinvesteringsreserve vrij en ben je belasting verschuldigd. Investeer daarom op tijd!

Let op! Op de termijn van drie jaar waarbinnen je moet herinvesteren, bestaan twee uitzonderingen. De eerste is als vanwege de aard van het bedrijfsmiddel meer tijd nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de...

25/11/2019

Beoordeel of het ondernemingsverlies uit het verleden nog tijdig kan worden verrekend. Je kunt namelijk in de vennootschapsbelasting je verlies alleen verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende zes jaar (carry-forward). 

Het ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting kan je verrekenen met positieve inkomsten in box 1 uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren.

Tip: dreigt jouw verlies uit het verleden verloren te gaan...

25/11/2019

Heb je in 2018 winst behaald, maar sluit je 2019 vermoedelijk af met een verlies? Dan kan je de Belastingdienst na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2019 verzoeken om een voorlopige verliesverrekening. 

De Belastingdienst zal dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2018.

Let op! Een voorlopige verliesverrekening levert je een liquiditeitsvoordeel op, want je kan sneller beschikken over een deel van het nog terug te verwachten...

25/11/2019

Aan het eind van het jaar heb je meer duidelijkheid over je winstpositie. Beoordeel of jouw winst in lijn ligt met de verwachtingen. Wellicht overschrijd je net de belastingschijf in de vennootschapsbelasting van € 200.000. 

Hierboven bedraagt de belasting 25% in plaats van 19%. Of kom je in de inkomstenbelasting in het hoogste tarief. Het kan dan aantrekkelijk zijn om je winst te verlagen door bijvoorbeeld een geplande investering naar voren te halen. Houd hierbij wel rekening met de invloed die...

25/11/2019

Als je op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) verschuldigd bent, kom je in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval hoef je een deel van de btw niet te voldoen. 

Er geldt zelfs een vermindering van 100% als je op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw verschuldigd bent. Ga daarom na of je de KOR kunt toepassen.

De KOR kan alleen worden toegepast door natuurlijke personen. Hieronder vallen ook samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, zoa...

25/11/2019

Heb je in de afgelopen tien jaar een onroerende zaak met btw aangeschaft, let er dan op dat de in aftrek gebrachte btw in het jaar van ingebruikname en de negen opvolgende jaren in bepaalde gevallen moet worden gecorrigeerd. 

Dit is het geval als de verhouding van het gebruik van de onroerende zaak voor btw-belaste versus btw-vrijgestelde prestaties is gewijzigd ten opzichte van het gebruik waarvan je uitging op het moment van aanschaf. Dit heeft tot gevolg dat je mogelijk btw moet terugbetalen o...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV