Selecteer pagina
Confianza.nl > Confianza > Adviezen > Echtscheiding en uw bedrijf

Echtscheiding en uw bedrijf

Wanneer een ondernemer gaat scheiden, dan heeft dit in veel gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of het nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger. Hieronder volgt een overzicht van enkele belangrijke zaken waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen bij een echtscheiding.

U en uw partner overwegen of hebben inmiddels besloten om te gaan scheiden. Wat betekent dit financieel? Kan de onderneming worden voortgezet? Maakt uw partner aanspraak op een deel van (de waarde van) het bedrijf? Wat gebeurt er met het pensioen in eigen beheer? Dit vraagt om deskundige begeleiding: welke keuzes zijn juridisch en fiscaal het voordeligst? Uw SRA-adviseur inventariseert samen met u uw persoonlijke situatie en kijkt naar zaken als:

  • Heeft u een lening voor een eigen woning? Deze situatie doet zich vooral voor bij tijdelijke huur tussen twee eigen woningen in.
  • Huwelijksvermogensregime: bent u in gemeenschap van goederen getrouwd of heeft u huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden gesloten?
  • Rechtsvorm van uw bedrijf: is er sprake van een eenmanszaak, vof, bv of andere vorm? Staat het bedrijf op uw naam en/of op uw partners naam? Werkt u beiden in het bedrijf? Is er een regeling getroffen over de eigendom van en/of het recht op een deel van de waarde van de onderneming?
  • Vermogens- en inkomenspositie: wat behoort tot uw privé en zakelijk vermogen? Waaruit bestaat het gezinsinkomen? Heeft u kinderen?
  • Pensioenen: welke regelingen hebben u en uw partner gesloten? Is er een pensioen in eigen beheer? Welke pensioenaanspraken heeft u beiden opgebouwd voor en tijdens het huwelijk?
  • Fiscaliteit: wat zijn de fiscale gevolgen van de scheiding? Moet u fiscaal afrekenen over de waarde van het bedrijf? Op welke fiscale valkuilen moet u alert zijn?

Tip: bekijk regelmatig met uw SRA-adviseur of uw huwelijksvermogensregime nog wel past bij uw zakelijke en privé belangen.

Huwelijkse of partnervoorwaarden

Zonder huwelijkse of partnervoorwaarden moet u de (waarde van de) onderneming delen met uw partner. Als u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden of als u partnerschapvoorwaarden hebt afgesloten, zijn er wellicht specifieke bepalingen opgenomen over het eigen bedrijf. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een verrekenbeding, waarbij de waarde van het geheel of van een gedeelte van de onderneming moet worden verrekend. Het kan dus zomaar zijn dat u als ondernemer de waarde van uw onderneming moet delen met uw (ex-)partner. De activa en de passiva van het bedrijf dienen in dat geval reëel te worden gewaardeerd. De scheiding brengt het risico met zich mee dat het uitkopen van de ex-partner ten koste gaat van de continuïteit van het bedrijf. Als het bedrijf uw belangrijkste inkomensbron is, is het zaak met uw SRA-adviseur te zoeken naar passende oplossingen. Denk hierbij aan het (tijdelijk) aanhouden van een belang in de onderneming door uw ex-partner. Maar ook aan het verrekenen van andere bezittingen of het overnemen van schulden.

Let op: ga na of bij een bedrijfsfinanciering ook privé zekerheden, bijvoorbeeld een hypotheek op de woning, zijn verstrekt. Dit vraagt dan om extra aandacht bij de afwikkeling van de scheiding.

Verevening van pensioenrechten

Bij een echtscheiding heeft de ex-partner van de ondernemer of directeur-grootaandeelhouder op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) recht op verevening van de tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) opgebouwde pensioenaanspraken. Het maakt niet uit of pensioen is opgebouwd in eigen beheer of extern verzekerd. Uitgangspunt is dat de ex-partner de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen en aanvullend het volledige partnerpensioen toebedeeld krijgt. Op basis van rechtspraak kan de ex-partner eisen dat het pensioenaandeel bij een pensioen in eigen beheer wordt afgestort bij een door de ex-partner gekozen verzekeringsmaatschappij. Als u met uw adviseur kunt aantonen dat dit de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengt en de financiering hiervan ook via andere wegen niet mogelijk is, dan kan de afstorting worden opgeschort, eventueel onder het stellen van zekerheid. U en uw (ex-)partner zijn overigens te allen tijde vrij om te kiezen voor een alternatieve financiële oplossing.

Tip: u bent vrij om bij overeenkomst af te wijken van de WVPS. Zo kunt u besluiten (geheel) af te zien van verevening of te komen tot een andere verdeling van de opgebouwde pensioenrechten. Wees er bij een eventuele materiële schenking op bedacht dat u schenkbelasting moet betalen!

Alimentatie

Ook na een echtscheiding hebben u en uw ex-partner de plicht voor elkaar en de kinderen te zorgen door bij te dragen in de kosten van levensonderhoud (alimentatie). De kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van zogeheten tremanormen. Sinds 1 april 2013 gelden er nieuwe normen. In de berekening wordt rekening gehouden met onder meer de draagkracht van beide ouders. Heeft een van u onvoldoende inkomsten om in het eigen levensonderhoud te voorzien, dan heeft de ander de plicht om bij te dragen. Deze partneralimentatieplicht eindigt in beginsel na twaalf jaar. Zijn er geen kinderen en was de duur van het huwelijk korter dan vijf jaar, dan is de duur van de alimentatieplicht beperkt tot de duur van het huwelijk.

Let op: over de hoogte en de duur van de alimentatie kunt u met elkaar naar eigen inzicht en mogelijkheden afspraken maken. Neem de afspraken volledig en duidelijk op in een echtscheidingsconvenant. Voorkom discussie over het ondernemersinkomen en de onderlinge draagkrachtverdeling.

Onze relatiebeheerders

Vennoot en fiscaal jurist

compier@confianza.nl

Vennoot en belastingadviseur

hslootweg@confianza.nl

Vennoot en accountant

klok@confianza.nl

Relatiebeheerder en accountant

aron@confianza.nl

Confianza Accountants

Bezoekadres:
Rijnstraat 3
2223 EG  Katwijk (ZH)

Postadres:
Postbus 302
2220 AH Katwijk (ZH)

Telefoon: 071-4076380
Fax:  071-4076510
E-mail:  info@confianza.nl

K.v.K. Leiden nr. 28073916

Made by Exxtra

Aangesloten bij:

Made by Exxtra

Dez site maakt gebruik van cookies - Verberg deze melding