Selecteer pagina
Confianza.nl > Confianza > Adviezen > Opbouw pensioen in eigen beheer

Opbouw pensioen in eigen beheer

Door tegenvallende beleggingsresultaten kampen veel pensioen-bv’s met te lage dekking. Het is vanaf 2013 mogelijk om eenmalig de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken op de pensioeningangsdatum te verminderen. De voorwaarden voor het verminderen van opgebouwde pensioenafspraken zijn streng.

Tijdens het opbouwen van uw pensioen is waakzaamheid geboden. Is er nog wel voldoende buffer om aan de pensioenverplichtingen op de korte of lange termijn te voldoen? Niet alleen tegenvallende rendementen maar ook onverwachte privéomstandigheden, zoals een echtscheiding of overlijden, kunnen een reële bedreiging zijn voor het pensioen in eigen beheer.

In eigen beheer

Als directeur-grootaandeelhouder heeft u de keuze om een pensioen op te bouwen in eigen beheer. Dit kan bij een werkgever-bv (intern in eigen beheer), maar ook bij een andere vennootschap (extern eigen beheer), zoals een pensioen-bv. U kunt er ook voor kiezen om de pensioenregeling extern te verzekeren. De in 2007 ingevoerde Pensioenwet is namelijk niet van toepassing op de directeur-grootaandeelhouder, tenzij deze ervoor gekozen heeft de Pensioenwet toch van toepassing te laten zijn voor een op 31 december 2006 bestaand pensioencontract. U bent directeur-grootaandeelhouder als u direct of indirect houder bent van aandelen of certificaten van aandelen die ten minste 10% van het geplaatste kapitaal met stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap (de werkgever) vertegenwoordigt. Het stemrechtcriterium is als voorwaarde bij de introductie van de flex-bv per 1 oktober 2012 in de Pensioenwet toegevoegd.

Let op: de wijziging van de Pensioenwet beïnvloedt ook het op 1 oktober 2012 al bestaande dga-pensioencontract. Een verdere opbouw in eigen beheer kan alleen als de directeur-grootaandeelhouder nog valt binnen de dga-definitie van de Pensioenwet. Dit op straffe van een fiscale pensioenafkoop, met alle gevolgen van dien!

Met een pensioen in eigen beheer heeft u de mogelijkheid om de pensioenreserve te (her)investeren in de onderneming. Voordeel: u houdt meer geld in kas en u beperkt een mogelijk kapitaalverlies bij vroegtijdig overlijden. De pensioenreserve valt immers bij vroegtijdig overlijden geheel of gedeeltelijk vrij. Tegenover deze voordelen staan ook nadelen. De reservering van de pensioenaanspraken staat bloot aan het reilen en zeilen van de onderneming. Het risico bestaat dat er onvoldoende vermogen en liquiditeiten zijn op het moment dat het ouderdoms- of partnerpensioen ingaat. Maar ook bij een echtscheiding kan het pensioen in eigen beheer, zoals we zullen toelichten, voor zwaar financieel weer zorgen.

Tip: wilt u het financieringsrisico van het meeverzekerde partnerpensioen bij vroegtijdig overlijden van de directeur-grootaandeelhouder uitsluiten? Ga na of u dit risico kunt herverzekeren.

Dekkingsgraad van pensioen in opbouw

Als directeur-grootaandeelhouder heeft u ervoor gekozen om uw pensioenregeling in eigen beheer te houden. Het kan voorkomen dat u moet constateren dat de waarde van de verzekerde pensioenaanspraken niet (langer) in de pas loopt met de waarde(ontwikkeling) van de bezittingen waarin u de pensioengelden heeft belegd of geïnvesteerd. Wellicht dreigt op termijn een te lage dekking te ontstaan, of is er al sprake van een te lage dekkingsgraad.

Tip: is het pensioenkapitaal ge(her)investeerd in uw eigen bedrijf, vraag dan aan uw SRA-adviseur of het mogelijk is om de pensioenopbouw af te zonderen van het bedrijfsrisico. Dittis ook in het belang van uw partner en/of kinderen!

Het is van groot belang om tijdig in kaart te brengen of er voldoende vermogen is om op termijn aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. De Belastingdienst heeft aangegeven reeds tijdens de opbouw van het pensioen actief te beoordelen of de getroffen pensioenregeling kan worden nagekomen. Hiertoe worden de bezittingen en schulden (inclusief de getroffen voorziening) op reële waarde getoetst. Blijkt dat er door het overhevelen van vermogen naar de aandeelhouder, bijvoorbeeld door het terugbetalen van kapitaal, dividenduitkering of onzakelijk handelen, onvoldoende buffer is om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen? Dan bestaat het risico van een fiscale pensioenafkoop!

Let op: zorg dat uw bv aan haar (fiscale) verplichtingen kan blijven voldoen. De flexibilisering van het bv-recht vergroot de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Tekort op pensioeningangsdatum

Wat nu als op de pensioeningangsdatum duidelijk wordt dat aanwezige activa onvoldoende dekking bieden voor de op de balans opgenomen pensioenvoorziening? Het prijsgeven van pensioenaanspraken kon tot 1 januari 2013 fiscaalrechtelijk alleen bij dwingende maatschappelijke redenen, zoals bij faillissement, surseance van betaling of een schuldsanering. In een groeiend aantal gevallen bij pensioen in eigen beheer, blijkt het eigenbeheerlichaam op de pensioeningangsdatum een dekkingstekort te hebben. Er rest de directeur-grootaandeelhouder de (ex-)werkgever en/of het eigenbeheerlichaam in wezen de taak om nieuwe afspraken te maken. Echter, zonder fiscale tegemoetkoming zou het bijstellen van het pensioen resulteren in een fiscaal kostbare afkoop. Reden voor het ministerie van Financiën om de directeur-grootaandeelhouder met een pensioen in eigen beheer enigszins tegemoet te komen. Onder voorwaarden is het vanaf 2013 mogelijk om eenmalig op de pensioendatum, zonder vervelende fiscale gevolgen, gedeeltelijk de pensioenaanspraken te verlagen. Enkele van de voorwaarden lichten we kort toe. Allereerst is er de voorwaarde dat op de pensioeningangsdatum sprake is van een dekkingsgraad van 75% of lager. Deze lage dekkingsgraad dient aantoonbaar het gevolg te zijn van reële beleggings- en ondernemingsverliezen. Daarnaast worden de pensioenaanspraken evenredig verminderd tot het bedrag dat vereist is om de dekkingsgraad weer op 100% te brengen. De vrijval (lagere fiscale waardering) van de pensioenvoorziening als gevolg van deze gedeeltelijke afstempeling van de pensioenaanspraken, maakt deel uit van de belastbare winst voor de vennootschapsbelasting. Ook geldt als voorwaarde dat alle personen die aanspraak maken op deze pensioenrechten, het eigenbeheerlichaam, uw (formele) werkgever, maar ook de betrokken aanmerkelijkbelanghouders, schriftelijk instemmen met de vermindering van pensioenaanspraken. Het verzoek om afstempeling dient met bewijsstukken vooraf aan de Belastingdienst te worden gedaan

Let op: heeft het eigenbeheerlichaam in de zeven kalenderjaren voor de pensioeningangsdatum dividend uitgekeerd, dan wordt voor de omvang van de onderdekking het dividendbedrag plus samengestelde rente alsnog gecorrigeerd.

Tip: voor reeds ingegane pensioenen is er een overgangsregeling. Onder dezelfde voorwaarden kunnen deze vanaf 2013 tot en met 2015 worden verlaagd.

Echtscheiding

Bij een echtscheiding heeft uw ex-partner op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding recht op verevening van de tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) opgebouwde pensioenaanspraken. Het maakt niet uit of pensioen is opgebouwd in eigen beheer of extern verzekerd. Uw ex-partner heeft in principe recht op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen. Daarnaast heeft uw ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen/nabestaandenpensioen. U kunt echter samen een andere verdeling afspreken, maar dit moet dan wel zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. 

Uw ex-partner kan eisen dat het aan hem of haar toekomende aandeel van het in eigen beheer opgebouwde pensioen wordt afgestort bij een door hem of haar gekozen verzekeringsmaatschappij. Op basis van rechtspraak bent u als directeur-grootaandeelhouder in principe verplicht hieraan mee te werken. Het wordt namelijk wenselijk geacht dat het verevende deel niet langer dan nodig onderhevig is aan onder meer de bedrijfsrisico’s van uw onderneming. Dit vraagt om liquiditeiten die u misschien (nog) niet heeft. Als u kunt aantonen dat het afstorten de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengt en de financiering hiervan ook via andere wegen niet mogelijk is, dan kan de afstorting worden opgeschort, eventueel onder het stellen van zekerheid. Uiteraard kunt u samen ook komen tot een alternatieve financiële oplossing.

Tot slot

Voor u als directeur-grootaandeelhouder nemen de belangen en risico’s bij pensioen in eigen beheer niet alleen toe met het ouder worden en de stijgende pensioenlasten, maar ook door de complexere wet- en regelgeving. Wees op de toekomst voorbereid door op tijd en uitgebreid advies in te winnen bij uw SRA-adviseur.

Onze relatiebeheerders

Vennoot en fiscaal jurist

compier@confianza.nl

Vennoot en belastingadviseur

hslootweg@confianza.nl

Vennoot en accountant

klok@confianza.nl

Relatiebeheerder en accountant

aron@confianza.nl

Confianza Accountants

Bezoekadres:
Rijnstraat 3
2223 EG  Katwijk (ZH)

Postadres:
Postbus 302
2220 AH Katwijk (ZH)

Telefoon: 071-4076380
Fax:  071-4076510
E-mail:  info@confianza.nl

K.v.K. Leiden nr. 28073916

Made by Exxtra

Aangesloten bij:

Made by Exxtra

Dez site maakt gebruik van cookies - Verberg deze melding