Selecteer pagina
Confianza.nl > Confianza > Adviezen > Pensioen en dga

Pensioen van directeur-grootaandeelhouder: in eigen beheer of niet?

Als directeur-grootaandeelhouder heeft u diverse mogelijkheden om pensioen op te bouwen. U kunt gebruik maken van de fiscale mogelijkheden van de loonbelasting en het pensioen extern of in eigen beheer opbouwen. Een kort overzicht van de voor- en nadelen.

Wanneer bent u directeur-grootaandeelhouder?

In 2007 is de Pensioenwet ingevoerd. Wettelijk is bepaald dat deze niet geldt voor directeuren-grootaandeelhouders. Zij zijn volgens deze wet de persoon die direct of indirect houder is van aandelen of certificaten van aandelen die tenminste 10% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Fiscaal wordt de directeur-grootaandeelhouder als werknemer beschouwd. U kunt daarom gebruik maken van de fiscale mogelijkheden van de Wet op de Loonbelasting, bijvoorbeeld door een eind- of middelloonregeling overeen te komen met uw bv (intern of extern eigen beheer), of u kunt kiezen voor een beschikbare premieregeling.

Voldoet het pensioen aan de voorwaarden die de loonbelasting stelt, dan is de pensioenaanspraak niet belast en zijn de pensioenuitkeringen te zijner tijd belast.

Pensioen in eigen beheer

U kunt als directeur-grootaandeelhouder het pensioen onderbrengen bij een verzekeraar (of pensioenfonds), maar u mag ook kiezen voor eigen beheer. In het eerste geval betaalt de bv de pensioenpremies aan de verzekeringsmaatschappij of het pensioenfonds. In het tweede geval wordt een pensioenvoorziening op de balans van de bv gezet. Pensioen in eigen beheer heeft zowel voor- als nadelen:

Voordelen

  • liquiditeitsaspect: het gereserveerde geld verlaat de onderneming niet en kan desgewenst ingezet worden voor en door de onderneming.
  • beperking kapitaalverlies: bij overlijden van de directeur-grootaandeelhouder komt de pensioenreserve niet toe aan een verzekeraar of pensioenfonds, maar valt het vrij in de eigen bv. Hierdoor wordt er minder kapitaalverlies geleden.

Nadelen

  • langlevenrisico: als de bv het pensioen moet gaan uitkeren, maar de directeur-grootaandeelhouder leeft langer dan statistisch aangenomen mocht worden, bestaat de kans dat het vermogen onvoldoende is om het pensioen levenslang uit te keren.
  • beleggingsrisico: het geld wordt belegd in de eigen onderneming. Het mag duidelijk zijn dat dit risico’s met zich mee brengt (slecht renderende beleggingen, faillissement).
  • beperkingen; fiscaal zijn er enkele beperkingen gesteld aan de hoogte van het pensioen in eigen beheer.

Fiscale beperkingen

Het pensioen in eigen beheer mag niet uitgaan boven hetgeen in collectieve regelingen gangbaar is. Dit betekent dat:

  • Loonbestanddelen in natura niet tot het pensioengevend loon mogen worden gerekend.
  • De werknemersbijdrage in de pensioenpremie niet meer mag bedragen dan de werkgeversbijdrage.
  • De aow-inbouw ten minste moet worden gesteld op de aow-inbouw voor een ongehuwde (zonder structurele verhoging, maar wel met inbegrip van vakantiegeld). 
Dit betekent dat de pensioengrondslag in eigen beheer dus lager is.
  • De pensioenregeling geen partnerpensioen en/of wezenpensioen mag omvatten als er geen mogelijke partner of wees kan worden aangewezen.
  • Een overbruggingspensioen moet zijn gebaseerd op de werkelijk in te bouwen aow.

Let op: sinds 31 december 2005 kunnen overbruggingspensioenen niet meer worden toegezegd als onbelaste aanspraak.

Extern eigen beheer

Als de pensioenregeling wordt uitgevoerd bij de werkgever-bv is er sprake van intern eigen beheer. Jaarlijks wordt berekend wat de stand van de eigenbeheerreserve moet zijn. Het is ook mogelijk het pensioen onder te brengen bij een andere vennootschap dan de werkgever-bv. In dat geval is er sprake van extern eigen beheer.

Bij extern eigen beheer wordt het pensioen ondergebracht bij een andere vennootschap dan de werkgever-bv. Meestal wordt tussen de beide bv’s een financieringsovereenkomst gesloten, waarin staat welke premie de werkgever-bv aan de pensioen-bv moet betalen voor de pensioenregeling. Jurisprudentie van de laatste jaren en beslissingen van de Belastingdienst hebben deze situatie complexer gemaakt.

Waardeoverdracht

Soms is het noodzakelijk dat u de pensioenuitvoering van de ene naar de andere bv overbrengt. Bijvoorbeeld als uw pensioen is ondergebracht in een werkgever-bv die in de toekomst verkocht zal worden. Het kan dan raadzaam zijn om het pensioen over te dragen aan de holding-bv of aan een aparte bv. Ook in het kader van deze waardeoverdracht zijn er de laatste jaren wat wijzigingen in de regelgeving geweest.

Inkoop van dienstjaren

Een directeur-grootaandeelhouder wordt dit over het algemeen op latere leeftijd. Daardoor is feitelijk ook de periode waarover pensioen kan worden opgebouwd korter, met als gevolg een pensioentekort. Bijvoorbeeld doordat u in de periode dat u nog geen directeur-grootaandeelhouder was, een beperktere pensioenregeling had of een lager salaris. Onder voorwaarden kunt u alsnog dienstjaren inkopen en dus in eigen beheer het pensioentekort uit het verleden repareren.

Echtscheiding

Op het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder is als hoofdregel de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding van toepassing. Dit betekent dat bij echtscheiding beide echtgenoten de helft krijgen van het over de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen.

Vaak wordt het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder uitgevoerd in eigen beheer. Na een echtscheiding zou uw echtgeno(o)t(e) voor de pensioenafspraken afhankelijk blijven van het reilen en zeilen van uw bv. Daarom heeft de rechter enkele jaren geleden beslist dat de echtgenoot van de directeur-grootaandeelhouder recht heeft op de afzondering van de pensioengelden. Deze gelden moeten dus buiten de onderneming worden gebracht, behalve als hierdoor de continuïteit van de bv in gevaar komt of als de ex-echtgenoten anders overeenkomen.

Tot slot

Als directeur-grootaandeelhouder heeft u meer keuzes voor uw pensioenregeling dan een gemiddelde werknemer. Elke keuze heeft voor- en nadelen. Het is noodzakelijk om hierover uitgebreid advies in te winnen bij uw SRA-adviseur.

Onze relatiebeheerders

Vennoot en fiscaal jurist

compier@confianza.nl

Vennoot en belastingadviseur

hslootweg@confianza.nl

Vennoot en accountant

klok@confianza.nl

Relatiebeheerder en accountant

aron@confianza.nl

Confianza Accountants

Bezoekadres:
Rijnstraat 3
2223 EG  Katwijk (ZH)

Postadres:
Postbus 302
2220 AH Katwijk (ZH)

Telefoon: 071-4076380
Fax:  071-4076510
E-mail:  info@confianza.nl

K.v.K. Leiden nr. 28073916

Made by Exxtra

Aangesloten bij:

Made by Exxtra

Dez site maakt gebruik van cookies - Verberg deze melding