Selecteer pagina
Confianza.nl > Confianza > Adviezen > Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor directeur-grootaandeelhouder

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor directeur-grootaandeelhouder

Als u ervoor gekozen heeft om uw bedrijf in een bv onder te brengen, heeft u meerdere petten op. U bent aandeelhouder, bestuurder, werkgever en werknemer tegelijk. Elke rol heeft eigen fiscale regels, of het nu gaat om de inkomsten, het toekennen van vergoedingen of het claimen van aftrekposten. Hieronder tien fiscale voordelen en aftrekposten.

1. Inkomensvoordeel met de werkkostenregeling

De werkkostenregeling is een fiscale regeling voor vergoedingen en verstrekkingen, optioneel tot en met 2014. In 2013 kon u maximaal 1,5% van de loonsom (de vrije ruimte) van uw bv onbelast aan vergoedingen en verstrekkingen toekennen. Over het meerdere betaalt de bv een eindheffing van 80%. Een beperkt aantal specifieke kosten kunt u als directeur-grootaandeelhouder onbelast blijven vergoeden (de gerichte vrijstellingen). Door het splitsen van kosten kunt u met de gerichte vrijstellingen en de vrije ruimte uw netto inkomen verhogen. Wel geldt de zogeheten gebruikelijkheidstoets. De vergoedingen en verstrekkingen die u voor de vrije ruimte aanwijst, mogen niet meer dan 30% afwijken van hetgeen gebruikelijk is. Het ongebruikelijke of bovenmatige deel is dan alsnog loon.

Let op: de voor 2014 geplande, verplichte invoering van de werkkostenregeling is met een jaar uitgesteld. Dit om bestaande knelpunten in de regeling op te lossen. Uw SRA-adviseur kan u hierin adviseren en voor u uitrekenen of u met de werkkostenregeling geld kunt verdienen.

2. Uw partner in dienst

Het kan voordelig zijn om uw partner in dienst te nemen. Veelal valt uw partner in een lager belastingtarief. De loonkosten en overige zakelijke kosten van de dienstbetrekking van uw partner komen in mindering op de fiscale winst van de bv. U kunt uw partner fiscaal gunstige regelingen aanbieden of een pensioenregeling treffen. Met uw partner in dienst zijn er meer mogelijkheden tot inkomensplanning voor nu en later.

Let op: leg de afspraken vast in een formele arbeidsovereenkomst. Uw partner valt ook onder de regeling voor gebruikelijk loon!

Een dienstverband met uw partner betekent niet automatisch dat uw partner ook verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Daarvoor dient er met uw partner een gezagsverhouding te bestaan. Overheerst de relatie man-vrouw de arbeidsverhouding, dan ontbreekt veelal de vereiste gezagsverhouding en daarmee de verzekeringsplicht. Hierbij is ook van belang of de partner in de praktijk werkzaam is onder vergelijkbare voorwaarden als andere werknemers.

3. Extra rendement op uw lening

Heeft u op zakelijke gronden geld geleend aan uw bv? De lening valt dan onder de terbeschikkingstellingsregeling. Hierbij geldt dat zowel de inkomsten als de lasten van deze lening in box 1 komen. Dus mocht u in een later stadium een verlies leiden op de lening doordat de bv niet meer in staat is om de lening geheel terug te betalen, dan is dit verlies voor u aftrekbaar. De inkomsten kunnen weliswaar belast worden volgens het hoge belastingtarief van 52%, maar effectief betaalt u maar 45,76%. U heeft namelijk recht op een extra inkomensvrijstelling van 12% (terbeschikkingstelling-vrijstelling).

4. Financier uw eigen woning

De bv kan u een lening verstrekken voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning. Uitgaande van een reële overeenkomst, is de rente aftrekbaar tegen het progressieve tarief (maximaal 52%) en bij de bv belast (maximaal 25%). Via een dividenduitkering kunt u deze betaalde en afgetrokken rente grotendeels weer terug ontvangen.

Tip: heeft de bv vrije middelen te beleggen en overweegt u de bestaande lening op de eigen woning (deels) te herfinancieren? Laat in uw rol van directeur-grootaandeelhouder het mes aan beide kanten snijden! Denk hierbij aan de sinds 2013 geldende regels voor de renteaftrek van uw eigen woning.

Als u via uw bv een eigen woning (her)financiert, dan kunt u dit in principe doen in uw rol als werknemer (en tevens werkgever) of als aandeelhouder. Het is belangrijk om dit van tevoren vast te stellen, omdat de fiscale gevolgen in beide situaties anders zijn.

Doet de bv dit als werkgever, dan ontvangt u als directeur-grootaandeelhouder in de functie van werknemer (directeur) een personeelslening. Wordt deze lening aangewend voor de eigen woning en geniet u als werknemer van de bv een rentekorting, dan wordt het rentevoordeel ten opzichte van een soortgelijke lening van een derde, bijvoorbeeld een bank, op nihil gewaardeerd. Hierbij maakt het niet uit of u als werkgever inmiddels de werkkostenregeling toepast.

Ontvangt u de lening voor de eigen woning in uw rol als aandeelhouder, dan moet eerst gekeken worden of de lening op basis van de overeengekomen voorwaarden wel reëel is. Uitgaande van een reële lening, is het mogelijk dat met u een lagere rente is overeengekomen dan de marktrente voor de financiering van een eigen woning. Het risico ontstaat van een verkapte winstuitdeling met voor de bv een winstcorrectie tot gevolg, en voor u als aandeelhouder een rentevoordeel die belast wordt in box 2 (25%). Als de betreffende lening als eigenwoningschuld wordt gekwalificeerd, kunt u dit in box 2 belaste rentevoordeel ook weer als eigenwoningrente in box 1 in aftrek brengen.

5. Spaarvoordeel

U kunt geld lenen van uw bv en het geleende geld vervolgens op een privérekening zetten. Als de bv u dit geld op zakelijke basis leent, dat wil zeggen tegen een rente die zij elders ook zou krijgen, kunt u als directeur-grootaandeelhouder in de praktijk met het geld een onbelast rentemarge- of beleggingsvoordeel realiseren.

6. Salaris versus dividend

Als directeur-grootaandeelhouder heeft u een zekere vrijheid salaris in te ruilen voor dividend. Waar u voor moet zorgen, is dat uw salaris blijft passen binnen de gebruikelijkloonregeling. Tegenover het toptarief van 52% voor een gedeelte van uw salaris, staat een lagere, gecombineerde belastingdruk over ab-winst (vennootschaps- en inkomstenbelasting) van 43,75% (bij het huidige Vpb-tarief van maximaal 25% boven € 200.000). Door vervolgens met de dividenduitkering privé te gaan beleggen, kunt u mogelijk een aanvullend (onbelast) voordeel realiseren.

Let op: de hoogte van het salaris beïnvloedt uw pensioenopbouw. Raadpleeg de SRA-adviseur voor de optimale balans.

7. Doorlopend krediet

U wilt een doorlopend krediet afsluiten. Heeft u er al aan gedacht om dit bij uw eigen bv te doen? Snel en voordelig geregeld. De Belastingdienst keurt goed dat bij een rekening-courant van de directeur-grootaandeelhouder met zijn bv met wisselende debet- en creditstanden, rente buiten beschouwing kan blijven. Voorwaarde is wel dat gedurende het jaar het saldo van de rekening-courant binnen een bandbreedte van € 17.500 positief en € 17.500 negatief blijft. Ook voor een doorlopend krediet bij uw eigen bv staat te allen tijde voorop dat de overeenkomst zakelijk blijft. Spreek bij voorkeur een looptijd en aflossingsschema af.

8. Verliesgevende beleggingen van bv naar privé

Heeft uw bv verliezen geleden op beleggingen, overweeg dan om de beleggingen (tegen reële waarde) over te dragen aan uw privé bezit en van daaruit verder te gaan met beleggen. Met de overdracht maakt u de verliezen bij de bv definitief en zijn de verliezen voor de bv een fiscale kostenpost. Wellicht belegt u privé succesvoller en is er voor u de kans te profiteren van een onbelaste vermogensgroei. De beleggingen vallen in principe wel in uw box 3-vermogen.

9. Eigen bijdrage privégebruik auto soms voordelig

Onderdeel van uw beloning is een auto van de zaak. Door de bijtelling privégebruik kunt u worden geconfronteerd met een hogere belastingdruk (bijvoorbeeld 52% versus 42%). Ga na of u dit kunt voorkomen door met uw bv een eigen bijdrage voor het privégebruik af te spreken. De eigen bijdrage verlaagt de bijtelling en mogelijk de effectieve belastingdruk.

Tip: met een netto dividend gelijk aan de eigen bijdrage, blijft uw netto inkomen  gelijk. Het tariefsvoordeel is binnen. Een andere optie is een hoger salaris ter compensatie, met een ruimere pensioengrondslag als neveneffect.

10. Ouderdomspensioen aanvullen met levenslooptegoed

Voor elke werknemer en dus ook de directeur-grootaandeelhouder bestond tot 2012 de mogelijkheid om deel te nemen aan de levensloopregeling. Een fiscaal vriendelijke optie om te sparen voor extra verlof of om met prepensioen te gaan. De geldopname zelf is belast. Het levensloopsaldo kunt u onder voorwaarden heffingsvrij omzetten in pensioen. Uw huidige pensioenregeling moet wel in de mogelijkheid tot extra stortingen voorzien en niet ‘bovenmatig’ worden. Dit vraagt om deskundig pensioenadvies.

Tot slot

Een directeur-grootaandeelhouder heeft financiële en fiscale mogelijkheden om het inkomen te optimaliseren. De SRA-adviseur kijkt wat mogelijk is in uw persoonlijke situatie.

Onze relatiebeheerders

Vennoot en fiscaal jurist

compier@confianza.nl

Vennoot en belastingadviseur

hslootweg@confianza.nl

Vennoot en accountant

klok@confianza.nl

Relatiebeheerder en accountant

aron@confianza.nl

Confianza Accountants

Bezoekadres:
Rijnstraat 3
2223 EG  Katwijk (ZH)

Postadres:
Postbus 302
2220 AH Katwijk (ZH)

Telefoon: 071-4076380
Fax:  071-4076510
E-mail:  info@confianza.nl

K.v.K. Leiden nr. 28073916

Made by Exxtra

Aangesloten bij:

Made by Exxtra

Dez site maakt gebruik van cookies - Verberg deze melding