top of page

Kabinet pakt fouten en fraude in zorg aan


Het kabinet komt met een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Zo gaan ‘waakhonden’ in de gezondheidszorg beter gegevens uitwisselen en komt er een waarschuwingsregister waarin bekende fraudeurs staan. Onrechtmatigheden in de zorg kosten de samenleving jaarlijks miljoenen euro's.

Dat blijkt uit het plan 'Rechtmatige Zorg - Aanpak van fouten en fraude 2018-2021', dat zorgminister Hugo de Jonge heeft gepresenteerd. De aanpak concentreert zich met name op vijf specifieke zorgsectoren:

  1. medisch-specialistische zorg

  2. geestelijke gezondheidszorg

  3. mondzorg

  4. wijkverpleging

  5. het persoonsgebonden budget (pgb)

Onrechtmatigheden terugbrengen

Minister De Jonge: 'Er gaat veel geld om in de zorg. Bedoeld én onbedoeld komt dat geld niet altijd op de juiste plek terecht. Dat is niet alleen kwalijk voor patiënten en cliënten, maar voor de hele samenleving. Het is geld dat wordt opgebracht door ons allemaal. Daarom wil ik die onrechtmatigheden samen met mijn collega's Bruins en Blokhuis fors terugdringen.'

Jaarlijks wordt nu al tientallen miljoenen aan zorgfraude vastgesteld, maar experts zijn het erover eens dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Per sector wordt daarom de komende jaren gewerkt aan betere preventie, controle, handhaving en samenwerking tussen alle partijen: van zorgverzekeraars en de fiscus tot justitie en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Open aanspreekcultuur

In de toekomst worden strengere eisen gesteld aan mensen die van zorg gebruik willen maken. Verder worden straks nieuwe en bestaande regels aan een fraudetoets onderworpen. Daarnaast is een 'open aanspreekcultuur' volgens minister De Jonge essentieel om fouten en fraude te voorkomen. Bestuurders worden erop getraind zelfkritisch te zijn en aan de slag te gaan met feedback. Van Raden van Toezicht wordt verwacht dat zij jaarlijks evalueren en tenminste eens in de drie jaar het functioneren onder externe begeleiding onder de loep nemen.

Bron: AD

bottom of page