top of page

Fiscale coronareserve


De door corona getroffen bedrijven kunnen voor de vennootschapsbelasting 2019 een zogenaamde fiscale coronareserve vormen. Deze coronareserve kan worden gevormd voor het gehele of gedeeltelijke ‘coronagerelateerde verlies’ dat naar verwachting in het boekjaar 2020 zal ontstaan. Voor het vormen van een coronareserve gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van een verwacht ‘coronagerelateerd verlies’ in het boekjaar 2020.

  • Het verwachte coronagerelateerde verlies mag niet groter zijn dan het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht over het boekjaar 2020. Vorming van een coronareserve is dus niet mogelijk als de inschatting is, dat over het boekjaar 2020 een positieve belastbare winst wordt genoten.

  • De dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019, die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.

  • De reserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen. Bij het opnemen van de fiscale coronareserve in de winst moeten dezelfde bepalingen van toepassing zijn bij het bepalen van de winst, als bij de vorming van deze reserve in het daaraan voorafgaande boekjaar.

  • De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves. De vrijval in het boekjaar 2020 wordt als onttrekking in deze rubriek opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting 2020.

Het vormen van een coronareserve kan gevolgen hebben voor andere regelingen in de vennootschapsbelasting. Er worden geen aanvullende maatregelen getroffen om hieruit voorvloeiende nadelige gevolgen tegen te gaan. Bij het gebruikmaken van een coronareserve moet je hiermee rekening te houden. Fraude, misbruik en evident oneigenlijk gebruik van de coronareserve zal bij constatering zoveel mogelijk door de Belastingdienst worden bestreden. Hoe maak je gebruik van de coronareserve? Je kunt gebruik maken van de coronareserve door bij de Belastingdienst een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 in te dienen. Je kunt ook de aangifte vennootschapsbelasting 2019 (opnieuw) indienen. Wanneer een boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar dan kan in het laatste boekjaar, die eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020, een fiscale coronareserve worden gevormd. Deze coronareserve moet in het opvolgende boekjaar na vorming van de coronareserve weer volledig vrijvallen. De overige voorwaarden van de bovenstaande goedkeuring zijn overeenkomstig van toepassing. De vorming van een fiscale coronareserve op grond van dit besluit geldt niet voor IB-ondernemers. Bron: Register Belastingadviseurs

Comments


bottom of page