top of page

Gebruikelijk loon dga


Het vaste bedrag in de gebruikelijkloonregeling voor de dga en zijn partner bedraagt voor 2020 € 46.000. Dga’s kunnen het gebruikelijk loon in 2020 onder voorwaarden lager vaststellen dan € 46.000.


Er geldt namelijk een tegenbewijsregeling voor de hoofdregel dat het loon van een dga het hoogste van de volgende bedragen betreft:

  • 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking;

  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);

  • € 46.000.


Let op! Om het loon lager dan € 46.000 vast te stellen, moet je aannemelijk maken dat het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking lager is dan € 46.000. Lukt dat niet, dan bedraagt het gebruikelijk loon minimaal € 46.000.


Gebruikelijk loon voor innovatieve start-ups

Wordt jouw bv voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering als starter aangemerkt? Dan kan je je gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon. Je kan deze start-upregeling maximaal drie jaar toepassen. Daarna is de hoofdregel weer van toepassing.


In het Handboek Loonheffingen zijn de criteria voor een start-up als volgt omschreven:

  • Je hebt in een kalenderjaar een S&O-verklaring.

  • Je hebt in een kalenderjaar recht op het verhoogde starterspercentage.

  • Je komt niet uit boven het ‘de-minimisplafond’ voor staatssteun van het Europese Verdrag. Dat toon je aan met een ‘Verklaring de-minimissteun’.


Heb je voor een deel van het kalenderjaar een S&O-verklaring en recht op het verhoogde starterspercentage? Dan geldt deze regeling toch voor het hele kalenderjaar


留言


bottom of page