top of page

Wat als aanvraag Tozo of NOW wordt afgewezen?


Is jouw Tozo- of NOW-aanvraag afgewezen? En ben je het oneens met deze beslissing? Dan is het belangrijk dat je tijdig bezwaar maakt tegen de afwijzing. Hoe doe je dat en waar moet je op letten?


De overheid heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1.0 en Tozo 2.0) en de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW 1.0 en NOW 2.0) in het leven geroepen om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis.


De procedure

De aanvragen voor deze subsidies lopen via verschillende loketten. Voor de Tozo moet je de aanvraag indienen bij je woongemeente, ook al heb je je onderneming in een andere gemeente. Voor de NOW moet je de aanvraag indienen bij het UWV.


Besluit

Bij beide aanvragen gelden wel dezelfde procedureregels zoals opgenomen in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Na het indienen van de aanvraag ontvang je een besluit waarin wordt aangegeven of je een subsidie krijgt. Daarin wordt ook aangegeven over welke periode je subsidie krijgt, wat de hoogte van (het voorschot op) de subsidie is en aan welke verplichtingen je je moet houden.


Helaas…afgewezen

Het kan zijn dat de gemeente of het UWV de aanvraag geheel of gedeeltelijk afwijst. Op basis van de AWB kan je tegen het besluit bezwaar maken en eventueel in beroep gaan.


Tip: je hebt ook recht op bezwaar en beroep als je een besluit ontvangt waarin wordt geoordeeld dat je de subsidie (deels) moet terugbetalen.


Bezwaar aantekenen

Je kan binnen 6 weken nadat het besluit is genomen bezwaar aantekenen bij de betreffende instantie. In dit bezwaar moet je in ieder geval de volgende zaken opnemen: de datum, je naam en adres, de uitleg van het besluit waartegen je bezwaar maakt, de redenen waarom je het niet eens bent met het besluit en je handtekening.


Tip: stuur een kopie van het besluit mee en verstuur het bezwaar per aangetekende post.


Als je na je bezwaar in beroep wil, loopt dit via de rechtbank. Je moet dan een advocaat inschakelen die binnen 6 weken een beroepschrift opstelt en indient.


Denk aan uitstel van betaling!

Het is mogelijk dat een in eerste instantie toegekende subsidie later geheel of gedeeltelijk wordt teruggevorderd. Het is dan niet voldoende om alleen bezwaar of beroep aan te tekenen. De bezwaar- en beroepsprocedure hebben namelijk geen schorsende werking. Dit betekent dat de terugvordering doorloopt tijdens je bezwaar of beroep. Om dit te voorkomen, moet je ook om uitstel van betaling gedurende de procedures verzoeken.


Tip: als het UWV of de gemeente weigert mee te werken aan een uitstel van betaling, kan je in een voorlopige voorzieningsprocedure aan de rechter om uitstel van betaling vragen.


Comentários


bottom of page