top of page

Is postadres voldoende voor aftrek btw?


Als je de btw op aangeschafte goederen en diensten wilt verrekenen, moet je over de juiste facturen beschikken. Is een factuur met alleen de vermelding van een postadres voldoende?

Voor de btw is een factuur een waardepapier. Aan de hand van deze factuur heb je immers recht op teruggave van de berekende btw. Hetzelfde geldt voor door jou uitgegeven facturen, waarmee de afnemer de door hem betaalde btw kan verrekenen. Aan een factuur worden dan ook strenge eisen gesteld.

Eisen aan factuur

Een factuur moet voor de btw onder andere beschikken over de datum van uitreiking, een opeenvolgend nummer bevatten en de naam en het adres van zowel de leverancier als de afnemer. Bij het ontbreken van één of meer van deze gegevens kan de Belastingdienst de aftrek van de btw weigeren.

Is postadres voldoende?

Eerder boog de Europese rechter zich over de vraag of de vermelding van een postadres op een factuur voldoende is, of dat het adres moet worden vermeld waar een ondernemer zijn economische activiteiten uitoefent. De rechter kwam tot het oordeel dat een postadres voldoende is. Daarbij refereerde hij aan het doel van dit voorschrift, het kunnen nagaan of de in aftrek gebrachte btw ook daadwerkelijk door de leverancier is afgedragen. Het is dus niet nodig dat op het postadres ook de economische activiteiten worden uitgeoefend.

Heb je vragen over de factuureisen inzake de btw, neem dan contact met ons op.

#BTW #aftrek #postadres #factuur

bottom of page