top of page

Advieswijzer | Btw en buitenland 2021

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


Lever je goederen over de grens of verricht je diensten aan afnemers buiten Nederland, dan zal je je moeten verdiepen in de mogelijke btw-verplichtingen in andere landen. Moet ik btw in rekening brengen? Welk tarief moet ik toepassen? Wie moet de btw afdragen? In welk land moet de btw worden betaald? Hoe moet ik betaalde btw terugvragen?


In deze advieswijzer wordt op hoofdlijnen nader ingegaan op btw-verplichtingen waarmee je te maken kan krijgen als je zakendoet met het buitenland.


Let op! Vanwege de coronacrisis kunnen ondernemers tot en met 30 juni 2021 online om uitstel van betaling vragen voor de betaling van onder andere de verschuldigde omzetbelasting. Je krijgt dan automatisch uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Heb je al bijzonder uitstel van betaling, dan kan je vragen het te verlengen. Ook dit kan tot en met 30 juni 2021. Vanaf 1 juli moet je nieuwe belastingschulden weer voldoen. Schulden waarvoor je uitstel van betaling kreeg, moet je vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden aflossen.


Ondernemers met een belastingschuld van minder dan € 20.000 kunnen langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzet of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Bij een hogere belastingschuld is een verklaring nodig van een derde-deskundige, zoals een accountant.


Ook andere EU-landen hebben ondersteunende maatregelen genomen vanwege de coronacrisis. Moet je btw afdragen in een andere lidstaat, informeer dan bij de Belastingdienst van het betreffende land of er soortgelijke maatregelen zijn getroffen.


Waar en door wie is btw verschuldigd?

Om te bepalen waar – in Nederland of in het buitenland – btw verschuldigd is, is het essentieel om eerst vast te stellen waar de prestatie wordt verricht. Is dit in Nederland, dan heb je te maken met Nederlandse btw-verplichtingen. Is dit in het buitenland, dan heb je te maken met btw-verplichtingen in het buitenland.


Let op! De plaats waar je je bevindt op het moment dat je een prestatie verricht, is lang niet altijd de plaats waar de prestatie verricht wordt voor de btw. Maak daarom niet de vergissing om automatisch aan te nemen dat bijvoorbeeld een dienst die je in Nederland verricht, ook daadwerkelijk in Nederland belast is.


De regels om vast te stellen waar de prestatie verricht wordt, zijn niet eenvoudig. Van belang is om in ieder geval onderscheid te maken tussen de levering van goederen en het verrichten van diensten. Voor beide categorieën gelden namelijk andere regels.


Tip: bepalen de regels dat jouw prestatie in het buitenland verricht wordt, dan hoef je lang niet altijd in het buitenland ook daadwerkelijk btw te betalen. In veel gevallen kan namelijk een verleggingsregeling worden toegepast, waarbij je de btw kan verleggen naar de afnemer. Deze zal dan zorg moeten dragen voor de afdracht van de buitenlandse btw.


LEVERING VAN GOEDEREN

Levering van goederen aan een ondernemer in de EU

Bij levering van goederen aan een ondernemer in de EU zal over het algemeen sprake zijn van een intracommunautaire levering (ICL) tegen het 0% btw-tarief. Voorwaarde is dat de goederen vanuit Nederland naar een ander EU-land worden vervoerd en dat je over het btw-identificatienummer beschikt van de in dat EU-land gevestigde ondernemer.


Je berekent 0% btw, maar geeft deze levering wel aan (tegen 0% btw) in jouw btw-aangifte en in de opgaaf intracommunautaire prestaties. Je buitenlandse afnemer verricht in het andere EU-land een intracommunautaire verwerving (ICV) en draagt daar de btw af tegen het daar geldende btw-tarief (maar kan over het algemeen deze btw in zijn aangifte ook weer in aftrek brengen).


Voorbeeld | Je levert goederen aan een ondernemer in Frankrijk met een btw-identificatienummer. De goederen worden in verband met de levering vanuit Nederland naar Frankrijk vervoerd. Deze levering betreft een ICL. Voor de btw vindt de levering plaats in Nederland tegen het 0% btw-tarief. Jouw Franse afnemer verricht in Frankrijk een ICV. Hij draagt de btw hierover in Frankrijk af tegen het daar geldende btw-tarief.


Levering van goederen aan particulieren in de EU tot 1 juli 2021

Bij levering van goederen aan een buitenlandse particulier of ondernemers die niet btw-plichtig zijn, is sprake van zogenaamde afstandsverkopen. Deze levering vindt in beginsel plaats in Nederland. Afhankelijk van het soort goederen dat je levert, ben je 9 of 21% btw verschuldigd. Vanaf het moment dat je een daarvoor vastgesteld btw-drempelbedrag overschrijdt, is de levering echter belast in het EU-land van de afnemer. Voor veel landen is het drempelbedrag vastgesteld op € 35.000. Er zijn echter diverse landen met een afwijkend drempelbedrag. Na overschrijding van het drempelbedrag moet je je aanmelden bij de Belastingdienst van dat EU-land en daar btw afdragen. Het tarief zal afhankelijk zijn van de tarieven in het betreffende EU-land. Het drempelbedrag geldt per land en dus niet per afnemer!


Wil je de drempels niet in de gaten houden of is het btw-tarief in het andere EU-land lager dan in Nederland, dan wil je wellicht meteen al buitenlandse btw in rekening brengen. Dat kan als je ervoor kiest om de drempelbedragen niet toe te passen. Je brengt dan vanaf het begin meteen buitenlandse btw in rekening, ook als de drempelbedragen nog niet overschreden zijn. Om dit te kunnen doen, moet je een verzoek indienen bij de Belastingdienst. De keuze geldt voor minimaal twee jaar.


Levering van goederen aan particulieren in de EU vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli dit jaar gaat de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce gelden en komen er nieuwe regels voor de btw op afstandsverkopen aan consumenten en ondernemers die niet btw-plichtig zijn en die in andere lidstaten van de EU wonen.


Uniform drempelbedrag

Vanaf 1 juli 2021 geldt één uniform drempelbedrag van € 10.000 voor de levering van goederen aan consumenten in de EU buiten Nederland. Dit drempelbedrag geldt voor alle verkopen aan consumenten in de EU buiten Nederland, dus inclusief de verkoop van digitale diensten. Blijft de ondernemer onder het drempelbedrag, dan berekent hij het Nederlandse btw-tarief en doet hij hier aangifte. Het transport moet dan wel in Nederland beginnen. Als de drempel in enig jaar wordt overschreden, moet direct worden gestart met de berekening van buitenlandse btw en mag de drempel van € 10.000 niet langer worden gebruikt.


Let op! Het nieuwe drempelbedrag van € 10.000 geldt niet per lidstaat maar voor alle lidstaten tezamen. Alleen als het totaal van alle afstandsverkopen aan consumenten in alle andere lidstaten niet meer dan € 10.000 bedraagt, is deze uitzondering van toepassing.


Het is ondernemers nog steeds toegestaan om geen gebruik te maken van het drempelbedrag en op normale wijze in het buitenland aangifte te doen van afstandsverkopen. Dit kan voordelig zijn als het btw-tarief op de prestaties lager ligt dan in Nederland en met de klant een prijs inclusief btw is afgesproken. Ook kan via de buitenlandse btw-aangifte de buitenlandse voorbelasting van dat land worden teruggevraagd. Uiteraard brengt het wel extra administratieve lasten met zich mee.


Voor 2021 betekent het een wijziging van de regels halverwege het jaar. Daarom is verduidelijkt dat voor het eerste halfjaar de oude drempelbedragen gelden. Vanaf 1 juli mag dan opnieuw worden geteld voor de grens van € 10.000. Voor de omzet in 2021 vanaf 1 juli wordt de periode van 1 januari 2021 tot en met 1 juli 2021 dus niet meegenomen.


Eénloketsysteem

Komen de afstandsverkopen boven het drempelbedrag uit, dan berekent de ondernemer de btw van het land waar de consument woont. De ondernemer moet de btw daar ook afdragen en er aangifte doen. Hij kan vanaf 1 juli echter ook kiezen voor een eenvoudig éénloketsysteem.


In dit éénloketsysteem kan de ondernemer de in andere EU-landen verschuldigde btw aangeven en afdragen bij de Nederlandse Belastingdienst. Hij moet zijn bedrijf dan aanmelden voor de ‘Unieregeling’ binnen het nieuwe éénloketsysteem van de Belastingdienst. Zij zorgen dan dat de verschuldigde btw aan de diverse EU-landen wordt doorbetaald. Aanmelding kan vanaf 1 april 2021 via Mijn Belastingdienst Zakelijk.


Via het éénloketsysteem kan geen voorbelasting worden teruggevraagd. Als er buitenlandse btw in rekening is gebracht, moet die worden teruggevraagd via een teruggaafverzoek buitenlandse btw. Het rechtstreeks terugvragen van buitenlandse btw kan wel als ervoor wordt gekozen om in het buitenland aangifte te doen.


Sinds 18 mei 2021 is het ook mogelijk niet-EU-ondernemers aan te melden. Hiervoor is een tussenpersoon verplicht. Die moet gevestigd zijn in het land waar de niet-EU-ondernemer zich wil aanmelden.


Overige gevolgen

Het nieuwe systeem betekent dat ook de btw-vrijstelling tot € 22 vervalt die nu geldt voor invoer van goederen buiten de EU. Wel blijft gelden dat er op invoer tot een bedrag van € 150 geen invoerrechten verschuldigd zijn.


MOSS wordt OSS

Leveranciers van digitale e-commercediensten kunnen nu voor consumenten binnen de EU al gebruikmaken van een éénloketsysteem, het zogenaamde MOSS-systeem. Door de nieuwe regeling wordt dit systeem getransformeerd tot OSS en geldt dat dit gebruikt kan worden wanneer e-commercediensten en afstandsverkopen samen een omvang hebben van meer dan € 10.000.


Levering van goederen aan een ondernemer of een particulier buiten de EU

Bij levering van goederen aan een ondernemer of een particulier buiten de EU, is sprake van export als de goederen naar een land buiten de EU worden vervoerd. Over export ben je 0% btw verschuldigd. Voorwaarde hiervoor is wel dat je kan aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten. Je berekent 0% btw, maar geeft deze export wel aan (tegen 0% btw) in de btw-aangifte.


Overige leveringen

Hiervoor zijn de hoofdregels voor de levering van goederen beschreven. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij de regels anders uitwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de levering van nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen of aan ABC-leveringen. Dit zijn leveringen waarbij de goederen door A aan B worden verkocht en vervolgens door B aan C doorverkocht. De goederen worden echter rechtstreeks door A aan C geleverd. Voor deze situaties gelden andere regels.


Tip: overleg altijd met je relatiebeheerder over de btw-regels die in jouw specifieke situatie van toepassing zijn.


VERRICHTEN VAN DIENSTEN


Diensten aan een ondernemer in de EU

Volgens de hoofdregel is de dienst aan een ondernemer uit een ander EU-land belast in het land van jouw afnemer. Je berekent dan geen Nederlandse, maar ook geen buitenlandse btw. Je verlegt de btw namelijk naar de afnemer en de afnemer geeft de btw aan in zijn eigen land (tegen het daar geldende btw-tarief). Je geeft de dienst wel aan in je eigen btw-aangifte en de opgaaf intracommunautaire prestaties.


Let op! Op deze hoofdregel gelden uitzonderingen. Bijvoorbeeld als de dienst betrekking heeft op onroerende zaken, het verlenen van toegang tot bepaalde evenementen, verhuur van een vervoermiddel voor een korte periode, personenvervoer of restaurant- of cateringdiensten. Laat je daarom altijd vooraf goed door ons informeren over de btw-regels in jouw eigen situatie.


Diensten aan een ondernemer buiten de EU

Diensten aan een ondernemer buiten de EU zijn over het algemeen belast in het land van de afnemer. In de Nederlandse aangifte geef je hiervan niets aan. Informeer in het land van je afnemer aan welke verplichtingen je daar moet voldoen.


Diensten aan een particulier

Volgens de hoofdregel is de dienst aan een particulier in het buitenland belast in Nederland. Je berekent hierover Nederlandse btw. Ook hier zijn echter vele uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld bij een dienst met betrekking tot een onroerende zaak, bij vervoersdiensten, restaurantdiensten, bemiddelingsdiensten etc.


Ook voor bepaalde andere diensten, zoals reclame- of adviesdiensten die je verricht aan een particulier buiten de EU, gelden andere regels. Deze diensten zijn over het algemeen belast in het land waar de particuliere afnemer gevestigd is.


Teruggaaf van in EU betaalde btw

Als je in 2020 als ondernemer ergens in de EU goederen en diensten heeft gekocht, kan je de btw via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. Je moet aan speciale formaliteiten voldoen en de btw vóór 1 oktober 2021 terugvragen. Te laat teruggevraagde btw ben je kwijt. Bij in de EU betaalde btw kan je denken aan btw op getankte brandstof of bijvoorbeeld aan btw op een taxirit of een hotelovernachting tijdens een congres. Het gaat dus om alle btw op zakelijk aangeschafte goederen en diensten, door jou of door een van je medewerkers.


Inloggegevens

Als je btw wilt terugvragen, moet dat digitaal via de volgende site: https://eubtw.belastingdienst.nl/netp/. Daarvoor moet je over inloggegevens beschikken. Vraagt jouw adviseur de btw voor je terug, dan heb je allebei inloggegevens nodig. Heb je in een voorgaand jaar al btw teruggevraagd uit een EU-land, dan heb je al inloggegevens en moet je die gebruiken. Je kan geen nieuwe aanvragen, dus bel met de Belastingtelefoon als je ze kwijt bent. Is het de eerste keer dat je btw uit de EU terugvraagt, vraag dan inloggegevens aan via het formulier op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl, zoekterm ‘aanvraag inloggegevens’). Je moet dit formulier invullen, afdrukken en opsturen. Dit kan tot vier weken duren.


Indienen verzoek tot teruggave

Als je met je gegevens bent ingelogd, kan je een verzoek tot teruggave van betaalde btw indienen. Dit moet je per EU-land specificeren. Van de aangeschafte goederen en diensten moet je onder meer de factuurdatum en het factuurnummer invullen. Voor teruggave van de btw uit sommige landen moet je facturen meesturen; ook dit kan alleen digitaal.


Let op! Het verzoek om teruggave van in 2020 betaalde btw moet per land minstens € 50 aan btw betreffen en moet vóór 1 oktober 2021 ingediend worden. Onder deze drempel beslist het betreffende land zelf of hij jouw btw terugbetaalt. Grotere bedragen kan je al in de loop van het kalenderjaar terugvragen als het bedrag minstens € 400 per drie maanden is.


Tot slot

De btw-wetgeving is niet eenvoudig. Er gelden hoofdregels, maar het zijn met name de uitzonderingen hierop die het ingewikkeld maken. Bijna geen enkele situatie is echt standaard. Overleg daarom met je relatiebeheerder over de btw-regels voor jouw eigen, specifieke situatie.


bottom of page