top of page

Advieswijzer | Zonnepanelen op woning

Bijgewerkt op: 11 mrt.


Overweeg je om zonnepanelen op je privéwoning te plaatsen? Dan betaal je als particulier geen btw meer. Wat zijn de regels hieromtrent? En wat als je als ondernemer vanuit huis werkt en ook zonnepanelen wil? Wat zijn dan de fiscale mogelijkheden? En hoe zit het met de salderingsregeling? Deze vragen komen in de advieswijzer aan bod.


Btw op zonnepanelen

Vanaf 1 januari 2023 geldt voor de levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning een btw-tarief van 0%. Hieraan zijn wel de nodige voorwaarden verbonden. De verlaging van het btw-tarief naar 0% betekent dat het voor de meeste particulieren voordeliger is om niet btw-plichtig te zijn. Je kan immers geen btw meer verrekenen, aangezien er op de aangeschafte zonnepanelen geen btw rust. Ben je wél btw-plichtig, dan moet je btw betalen over de door jou zelf opgewekte en verbruikte energie én over de door jou zelf opgewekte energie die je teruglevert aan het energiebedrijf.


Wanneer 0% btw?

Het btw-tarief van 0% geldt voor niet-geïntegreerde zonnepanelen. Dit zijn zonnepanelen die niet tevens dienen als dakbedekking. Voor geïntegreerde zonnepanelen geldt het 0%-tarief op nieuwbouwwoningen, maar alleen als uitsluitend de zonnepanelen geleverd of geïnstalleerd worden. Worden zowel de zonnepanelen als de nieuwbouwwoning geleverd, dan gaan de zonnepanelen deel uitmaken van de woning en moet het normale tarief van 21% op zowel de woning als de zonnepanelen toegepast worden.

 

Het 0%-tarief geldt niet alleen voor zonnepanelen op het dak van een woning, maar ook voor de levering en installatie bij een woning. Dit betekent dat het 0%-tarief ook van toepassing is als de zonnepanelen geleverd en geïnstalleerd worden op een garage of schuur bij een woning, een serre, een aan- of uitbouw of in de tuin van een woning. Verder kan het ook gaan om een vakantiewoning of een woning van een bedrijf aan huis, als de zonnepanelen ook privé worden gebruikt. Ten slotte vallen ook zonnepanelen die een Vereniging van Eigenaren koopt voor op een appartementencomplex onder het 0%-tarief.


Hoe blijf je buiten de btw-plicht?

Zoals aangegeven, is het voor de meeste particulieren tegenwoordig voordelig om niet btw-plichtig te zijn. Fiscaal moet hierbij onderscheid worden gemaakt in twee situaties. In de eerste situatie gaat het erom dat je jaaromzet aan energie maximaal € 1.800 bedraagt. Deze situatie is het eenvoudigst, omdat je dan fiscaal geen actie hoeft te ondernemen. Je hoeft je dus ook niet bij de Belastingdienst te melden.

 

Bedraagt de jaaromzet aan energie meer dan € 1.800, maar niet meer dan € 20.000, dan kan je gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR). Dit zal het geval zijn als het opwekvermogen van jouw installatie meer is dan 15.000 Wattpiek. Ook bij de KOR breng je geen btw in rekening en kan je zelf ook geen btw in aftrek brengen. Particulieren die maximaal € 20.000 aan stroom opwekken, kunnen dus van de KOR gebruikmaken. Dat geldt ook voor ondernemers met een omzet – inclusief de door de zonnepanelen opgewekte stroom – van maximaal € 20.000. Als je van de KOR gebruik wil maken, moet je je wel aanmelden bij de Belastingdienst.

 

Let op! Kies je voor toepassing van de KOR (bij een omzet tussen € 1.800 en € 20.000), dan geldt deze minimaal voor drie jaar. Ben je ondernemer en investeer je binnen deze periode? Dan is de op deze investeringen rustende btw dus niet terug te vragen. Houd hier rekening mee.


Teruggave btw op deel van woning?

Lange tijd speelde de vraag of naast de btw op zonnepanelen ook een deel van de btw op de bouwkosten van een woning aftrekbaar zou zijn, omdat de woning nodig is voor het plaatsen van de zonnepanelen. Inmiddels is duidelijk dat aftrek van een deel van de btw op de bouwkosten van een woning over het algemeen niet mogelijk is. De Hoge Raad oordeelde namelijk dat een particulier die een woning laat bouwen deze bouwkosten hoe dan ook maakt, ook als er geen zonnepanelen op geplaatst zouden worden. De bouwkosten zijn dan niet gemaakt voor het met zonnepanelen opwekken van energie en dit tegen vergoeding terugleveren. De btw over die bouwkosten kan daarom niet in aftrek komen.

 

Tip: weten of in jouw geval een deel van de btw op de bouwkosten van een woning mogelijk wel aftrekbaar is? Bijvoorbeeld omdat je van mening bent dat je de bouwkosten niet ‘hoe dan ook’ zou maken? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen samen bekijken wat er eventueel mogelijk is.


Zzp'ers met bedrijf aan huis

Ondernemers die vanuit huis werken, zonnepanelen op hun woning installeren en een omzet hebben van meer dan € 20.000, zijn voor de levering van de met zonnepanelen opgewekte energie btw-plichtig. Dit betekent dat ze btw moeten afdragen over de opgewekte energie die ze terugleveren aan de energiemaatschappij én over de opgewekte energie die ze zelf verbruiken. Anders dan voorheen mag het af te dragen bedrag via het forfait worden bepaald als het opwekvermogen van de zonnepanelen niet meer bedraagt dan 15.000 Wattpiek per jaar. Het gebruik van het forfait is niet verplicht. Bij een hoger opwekvermogen moet de af te dragen btw zo goed mogelijk worden berekend op basis van het verbruik.

 

Let op! Tot 1 januari 2023 konden ondernemers het btw-bedrag niet vaststellen aan de hand van een forfait. Vanaf 1 januari 2023 is dit wel mogelijk.


Btw-forfait

Bij gebruik van het btw-forfait is het jaarlijkse opwekvermogen van de zonnepanelen bepalend, alsmede de vraag of er sprake is van geïntegreerde of niet-geïntegreerde zonnepanelen. Het af te dragen bedrag aan btw volgt uit onderstaande tabel.

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar

Forfait niet-geïntegreerde zonnepanelen

Forfait geïntegreerde zonnepanelen

0 - 1.000

€ 20

€ 5

1.001 - 2000

€ 40

€ 10

2.001 - 3000

€ 60

€ 20

3.001 - 4.000

€ 80

€ 30

4.001 - 5.000

€ 100

€ 40

5.001 - 6.000

€ 120

€ 50

6.001 - 7.000

€ 140

€ 60

7.001 - 8.000

€ 160

€ 70

8.001 - 9.000

€ 180

€ 80

9.001 - 10.000

€ 200

€ 90

10.001 - 11.000

€ 220

€ 100

11.001 - 12.000

€ 240

€ 110

12.001 - 13.000

€ 260

€ 120

13.001 - 14.000

€ 280

€ 130

14.001 - 15.000

€ 300

€ 140


Let op! Als je gebruikmaakt van de forfaits, mag je geen btw in rekening brengen aan de energieleverancier.

 

Tip: als je subsidie hebt ontvangen voor de aanschaf van de zonnepanelen, hoeft hierover geen btw te worden afgedragen.


Invloed zonnepanelen op winst

Ondernemers kunnen de zonnepanelen op het dak van hun privéwoning tot hun bedrijfsvermogen rekenen. Dit kan als de zonnepanelen voor minstens 10% zakelijk worden gebruikt. Als de zonnepanelen tot het bedrijfsvermogen worden gerekend, kan hierop worden afgeschreven. Volgens een rechterlijke uitspraak bedraagt de afschrijvingstermijn twintig jaar.

 

Volgens een andere rechterlijke uitspraak kan op zonnepanelen niet apart worden afgeschreven en vormen ze geen zelfstandig bedrijfsmiddel, maar een onderdeel van het pand waarop ze worden geïnstalleerd. In deze uitspraak betrof het huurwoningen van een woningcorporatie. Deze situatie was echter zo bijzonder dat het onduidelijk is of hieruit moet worden afgeleid dat zonnepanelen altijd onderdeel van een gebouw uitmaken.

 

Worden zonnepanelen tot het bedrijfsvermogen gerekend, dan behoren de opbrengst van de energie en de energie die privé wordt verbruikt tot de winst. Dit zal zo goed mogelijk moeten worden geschat. Een andere optie kan zijn de zakelijk verbruikte energie door middel van aparte meters bij te houden.

 

Behalve dat op de zonnepanelen kan worden afgeschreven, komen ze ook in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Daarnaast kan op zonnepanelen – als ze in 2023 zijn aangeschaft – eenmalig versneld worden afgeschreven tot een maximum van 50%. Het restant van de aanschafprijs moet dan in de resterende negentien jaar worden afgeschreven.

 

Het bovenstaande betekent dat je bij een investering in zonnepanelen vooraf zo goed mogelijk moet berekenen of je de zonnepanelen al dan niet tot het ondernemingsvermogen gaat rekenen. Het voordeel is dat je op de zonnepanelen kan afschrijven, kan profiteren van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en van de faciliteit inzake versneld afschrijven. Het nadeel is dat je de energieopbrengst die je niet zakelijk verbruikt tot de winst moet rekenen. Het zal van de omstandigheden afhangen of dit voor jou voor- of nadelig uitpakt. Raadpleeg hierover bij twijfel je relatiebeheerder.


Invloed zonnepanelen op WOZ-waarde

De rechter heeft eerder beslist dat door het plaatsen van zonnepanelen de WOZ-waarde van je pand kan toenemen. Dit betekent onder meer dat je als eigenaar een hogere aanslag OZB kan krijgen en een hoger eigenwoningforfait moet opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting als je over een eigen woning beschikt. Het maakt niet uit of je geïntegreerde of niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt geplaatst. Ook het feit dat je de zonnepanelen weer kan demonteren bij verhuizing is niet van belang. In de praktijk blijken voor de bepaling van de WOZ-waarde echter niet alle gemeentes rekening te houden met het al dan niet aanwezig zijn van zonnepanelen.


Zonnepanelen aangeschaft vóór 2023

Heb je als particulier of als ondernemer vóór 2023 zonnepanelen aangeschaft, dan is hierover 21% btw gerekend. Deze btw heb je als particulier en als ondernemer terug kunnen vragen. Je moest daartoe binnen zes maanden na het jaar van aanschaf het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders naar de Belastingdienst zenden. Heb je in 2022 zonnepanelen gekocht, dan moest je dit formulier dus vóór 1 juli 2023 inzenden. Na deze periode kan je nog vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn gekocht, het formulier inzenden. De btw-aangifte die je daarna doet, wordt aangemerkt als een ‘ambtshalve’ teruggaveverzoek voor de btw. Wordt dit afgewezen, dan kan je daarover niet inhoudelijk in beroep bij de rechter.

 

Als de zonnepanelen tot een (huwelijks)goederengemeenschap behoren, kan alleen de persoon die op de energienota staat vermeld zich aanmelden als btw-ondernemer. De factuur van de zonnepanelen moet dan ook op naam van deze persoon staan. Als de zonnepanelen niet tot een goederengemeenschap behoren, kan alleen degene die de zonnepanelen aanschaft zich aanmelden als btw-ondernemer. Ook in dit geval moet het energiecontract op naam van deze persoon zijn afgesloten. Dit is althans de werkwijze die de Belastingdienst strikt hanteert. De rechter heeft zich hierover voor zover ons bekend nog niet uitgelaten. Zou deze kwestie aan de rechter worden voorgelegd, dan zou de uitleg wel eens ruimer kunnen zijn. Maar als je nog kan sturen op de tenaamstelling, dan is het veiliger de werkwijze van de Belastingdienst aan te houden.


KOR

Ben je aangemeld als ondernemer, dan moet je over de energieopbrengst btw afdragen. Je ontkomt hieraan door na het jaar van aanschaf te kiezen voor de KOR, de kleineondernemersregeling. Dit kan echter alleen als je jaaromzet niet meer dan € 20.000 bedraagt. Daarom zal het voor veel zzp’ers niet mogelijk zijn om voor de KOR te kiezen.


Salderingsregeling

Nederland kent de zogenaamde salderingsregeling. Hierbij wordt de door jou geleverde stroom verrekend met de door jou afgenomen stroom. Ook in het geval van saldering is echter sprake van een vergoeding voor de door jou geleverde stroom. Zelfs als je meer stroom verbruikt dan je levert, ben je in principe ook gewoon btw-ondernemer. In de praktijk zullen er immers altijd momenten zijn dat je meer stroom opwekt dan je op dat moment verbruikt. Het maakt overigens niet uit of je een zogenaamde slimme meter hebt of niet. Voor alle meters geldt een vergoeding.


Afbouw salderingsregeling?

De salderingsregeling zou vanaf 2025 geleidelijk worden afgebouwd. De Eerste Kamer heeft echter niet met het voorstel ingestemd, zodat de salderingsregeling voorlopig ongewijzigd wordt voortgezet.

 

Disclaimer | Hoewel bij de samenstelling van deze advieswijzer de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene karakter van de advieswijzer, is deze niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële beslissingen.


2024-03 - Zonnepanelen op woning
.pdf
Download PDF • 2.87MB

Comments


bottom of page