top of page

Compensatie bij uitkering tijdens ziekte

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


Aanvraag UWV - Het UWV kan een compensatie bij uitkering tijdens ziekte met terugwerkende kracht toekennen. Het UWV zal de aanvragen controleren. Daarvoor heeft de uitkeringsinstantie informatie van de werkgever nodig.


De werkgever moet de volgende documenten overleggen bij zijn aanvraag:


  • De arbeidsovereenkomst of een document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat. Bijvoorbeeld een loonstrook met de datum waarop de werknemer in dienst trad.

  • Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst: o beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst; o een uitspraak van de rechter; o een opzeggingsbrief.

  • Bewijs van hoeveel brutoloon je in totaal betaald hebt tijdens de hele periode van ziekte. Daarvoor is het volgende nodig: o de loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer één jaar ziek was; o de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken.

  • Bewijs in bijzondere situaties: o verrekening van inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten * een schriftelijke instemming van de werknemer tot verlaging van de transitievergoeding * een betaalbewijs van de gemaakte inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten o bewijs van een eventueel eerder betaalde transitievergoeding bij een overname of een tijdelijke overeenkomst (bankafschrift); o wanneer de werknemer een dienstverlener aan huis was, vraagt het UWV ook om extra loonstroken; o als de werknemer jonger was dan 18 jaar vraagt het UWV om een overzicht van de gewerkte uren in de maanden waarin de werknemer jonger was dan 18 jaar; o bij een ploegen- en/of overwerktoeslag: * alle loonstroken waarop de ploegentoeslag en/of de overwerktoeslag staat. Dit geldt voor de laatste 12 maanden van het opzegverbod. o bij winstuitkering en/of bonus(sen): * alle loonstroken waarop de opbouw van de winstuitkering of bonus(sen) staat van de laatste 3 kalenderjaren vóór het kalenderjaar waarin het opzegverbod eindigt.

  • De berekening van de hoogte van de transitievergoeding. Dit is nodig om de hoogte van de compensatie te bepalen.

  • Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum. Bijvoorbeeld een bankafschrift. Als de vergoeding in delen is betaald, moet van alle betalingen een betaalbewijs worden meegestuurd.


Elke werkgever kan gebruikmaken van de regeling als hij aan de voorwaarden voldoet.


Ingangsdatum

Compensatie is digitaal aan te vragen bij het UWV binnen zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding. Gaat het om dienstverbanden die wegens langdurige arbeidsongeschiktheid eindigen op of na 1 april 2020, de structurele situatie, dan heeft het UWV acht weken de tijd om te beslissen. De beslissing van het UWV betreft een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, zodat het mogelijk is hier bezwaar tegen te maken. De mogelijkheid om compensatie aan te vragen voor ‘oude gevallen’ waarbij het dienstverband is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid voor april 2020, is inmiddels verstreken.


Comments


bottom of page