top of page

Corona | Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling


Een directeur-grootaandeelhouder (dga) mag tijdelijk zijn of haar gebruikelijk loon verlagen over het jaar 2020 vanwege de coronacrisis.

Deze verlaging van het gebruikelijk loon wordt gebaseerd op de navolgende berekening: Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C.

A = het gebruikelijk loon over 2019 B = de omzet exclusief omzetbelasting over de eerste vier kalendermaanden van 2020 C = de omzet exclusief omzetbelasting over de eerste vier kalendermaanden van 2019

Voor deze goedkeuring gelden drie voorwaarden:

  • De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon. In de praktijk kan dit een belemmering zijn om gebruik te maken van deze goedkeuring, als de dga geen andere bronnen heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien.

  • Als de AB-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekening, geldt dat hogere loon. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een bv voor de AB-werknemer gebruikmaakt van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Dat is overigens slechts mogelijk als hij of zij verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Een eventuele uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vormt geen genoten loon uit de dienstbetrekking en heeft daarom geen gevolgen voor het gebruikelijk loon.

  • Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

De bovenstaande goedkeuring kan zonder overleg met de inspecteur worden toegepast, ook als het gebruikelijk loon hierdoor daalt onder het minimumbedrag van artikel 12a lid 1 Wet LB. Er kunnen in bijzonder situaties (bijvoorbeeld een verliessituatie van de bv) knelpunten zijn waardoor de verlaging van het gebruikelijk loon volgens bovenstaande berekening nog niet voldoende is. Voor die situaties kan in overleg met de Belastingdienst een maatwerkoplossing getroffen worden.

Neem gerust contact op als je vragen hebt over de tijdelijke verlaging van het gebruikelijk loon.

Bron: Register Belastingadviseurs

Comments


bottom of page