top of page

EINDEJAARSTIP – Ken jezelf een lager gebruikelijk loon toe


Als dga moet je jezelf een gebruikelijk loon van minimaal € 47.000 (2021) toekennen. Je kan dit gebruikelijk loon onder voorwaarden lager vaststellen dan € 47.000.


Er geldt namelijk een tegenbewijsregeling voor de hoofdregel dat het loon van een dga het hoogste van de volgende bedragen bedraagt:


  • 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking;

  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);

  • € 47.000.


Let op! Om het loon lager dan € 47.000 vast te stellen, moet je aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 47.000. Lukt dat niet, dan bedraagt het gebruikelijk loon altijd minimaal € 47.000.


Uitzonderingen

Wordt jouw bv voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2021 als starter aangemerkt, dan mag je het gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon. Deze start-upregeling is maximaal drie jaar toe te passen. Ook starters mogen maximaal drie jaar lang uitgaan van een lager loon als de bv het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet kan betalen, bijvoorbeeld omdat er veel is geïnvesteerd of de bv een lage cashflow heeft. Daarnaast mogen ook structureel verlieslijdende bv’s aan de dga een lager gebruikelijk loon toekennen.


Let op! In bovenstaande situaties kan zelfs een gebruikelijk loon worden toegekend dat lager is dan het minimumloon, als hiervoor zakelijke gronden bestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als de continuïteit van de bv in gevaar komt als de bv toch een gebruikelijk loon ter hoogte van het minimumloon zou uitbetalen.


Ben je dga van een bv die door de coronacrisis te maken heeft met een omzetdaling van minstens 30%? Dan mag je het gebruikelijk loon als dga lager vaststellen. Dit kan zonder

vooroverleg met de inspecteur.


Je moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het

  • lagere gebruikelijk loon.

  • Als je als dga in werkelijkheid een hoger loon hebt gehad dan volgt uit onderstaande berekening, dan geldt dat hogere loon.

  • Als jouw omzet in 2019 of 2021 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een

  • oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten, pas je onderstaande

  • berekening toe zonder die beïnvloeding.


Het lagere gebruikelijk loon stel je vast met de volgende berekening:

Gebruikelijk loon 2021 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet (exclusief btw) over 2021

C = de omzet (exclusief btw) over 2019


Je mag ook aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens deze berekening. Bij twijfel of in bijzondere situaties ken je altijd contact met ons opnemen.


bottom of page