top of page

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans: de belangrijkste wijzigingen


In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht gegaan. Deze wet beoogde onder meer het ontslag voor werkgevers makkelijker te maken en werknemers eerder aan een vast dienstverband te helpen. Inmiddels is gebleken dat deze wet aanpassingen behoeft. Deze aanpassingen zijn verwerkt in het concept Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De aanpassingen zullen waarschijnlijk in 2020 in werking treden. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.

Ontslag

Er komt een extra ontslaggrond bij, de zogenaamde cumulatiegrond. Deze ontslaggrond is van toepassing wanneer sprake is van een combinatie van twee of meer ontslaggronden - bijvoorbeeld disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie - die afzonderlijk onvoldoende zijn om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Flexwerk en ketenregeling

Ben je flexwerker of huur je regelmatig flexwerkers in, dan zijn de volgende wijzigingen belangrijk:

 • De termijn waarbinnen opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten wordt weer drie jaar in plaats van de huidige twee jaar.

 • De periode tussen tijdelijke contracten kan in bepaalde gevallen bij cao worden teruggebracht van zes naar drie maanden. Het moet gaan om terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden verricht.

 • Er komt een uitzondering op de ketenregeling voor leerkrachten die in het primair onderwijs invallen wegens ziekte.

 • Werknemers die via payrolling werkzaam zijn, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die bij de opdrachtgever in dienst zijn, met uitzondering van pensioenregelingen.

Oproepkrachten

Oproepkrachten moeten minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen en behouden het recht op loon als de werkgever na die termijn de oproep afzegt. Als deze termijn niet in acht is genomen dan hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan de oproep.
Na twaalf maanden moet de werkgever een aanbod voor vaste uren doen, gebaseerd op het gemiddeld gewerkte aantal uren gedurende de afgelopen twaalf maanden.

Transitievergoeding

Als je een werknemer wil ontslaan dan ben je onder bepaalde voorwaarden een transitievergoeding verschuldigd. De volgende wijzigingen zijn van belang:

 • In plaats van na 24 maanden krijgen werknemers recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Dit geldt ook tijdens de proeftijd.

 • Ook bij dienstververbanden langer dan 10 jaar, blijft de vergoeding 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar (dat is nu 1/2 maandsalaris).

 • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren bij een bedrijfsbeëindiging wegens pensioen of ziekte.

 • Er komt ook een compensatieregeling voor de transitievergoeding die is verschuldigd voor werknemers na twee jaar ziekte.

 • Als de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege de cumulatiegrond, dan heeft de werknemer recht op maximaal 1,5 x de transitievergoeding.

Proeftijd

Ben je voornemens een nieuwe werknemer in vaste dienst te nemen en wil je een proeftijd afspreken, dan zijn de volgende wijzigingen van belang:

 • Bij vaste contracten mag de proeftijd maximaal vijf maanden bedragen. Dit is nu twee.

 • Bij tijdelijke contracten van twee jaar of langer mag de proeftijd maximaal drie maanden bedragen.

bottom of page