top of page

Afschaffing dividendbelasting


Ondanks de vele ophef wordt de dividendbelasting per 1 januari 2020 afgeschaft. De voornaamste reden voor afschaffing is het behouden en creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven en de daarmee samenhangende werkgelegenheid.

Invoering bronbelasting

Om belastingontwijking te voorkomen, wordt vanaf 1 januari 2020 een bronbelasting op dividenden ingevoerd. Hierdoor worden dividenduitkeringen belast van lichamen in concernverband die in laagbelastende landen zijn gevestigd. Hetzelfde geldt bij misbruik.

Het tarief voor de bronheffing gaat 23,9% bedragen per 1 januari 2020. Vanaf 2021 wordt ook een bronbelasting op interest en royalty’s van kracht.

Aanpak constructies

Ook constructies die worden opgezet om doelbewust geen belasting te betalen - door geld uit te keren aan aandeelhouders of te schenken aan familieleden - worden aangepakt. Het wordt mogelijk deze belastingschuld te verhalen op bijvoorbeeld aandeelhouders die een winstuitdeling (dividend) hebben gehad of familieleden die een schenking hebben gekregen, met terugwerkende kracht tot 18 september 2018.

Afschaffing dividendbelasting: gevolgen voor fiscale beleggingsinstelling

De afschaffing van de dividendbelasting heeft consequenties voor fiscale beleggingsinstellingen (FBI’s). Voor FBI’s geldt een vennootschapsbelastingtarief van 0%. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten zij aan een aantal vereisten voldoen. Met ingang van 1 januari 2020 zijn die vereisten aangescherpt met een verbod op directe beleggingen in vastgoed.

FBI’s mochten tot op heden de aan hen ten laste gelegde buitenlandse bronbelasting en dividendbelasting verrekenen met de door de FBI zelf ingehouden dividendbelasting op de winstuitkering aan de beleggers. Deze zogenaamde afdrachtvermindering vervalt per 1 januari 2020 als gevolg van de afschaffing van de dividendbelasting.

Het is de verwachting dat deelnemers in een FBI als gevolg van deze maatregel overgaan tot herstructurering. Bij dergelijke herstructureringen is mogelijk overdrachtsbelasting verschuldigd. Om die reden is het kabinet in gesprek met de vertegenwoordigers van vastgoed-FBI’s om de effecten van de maatregel in kaart te brengen, zodat indien nodig en mogelijk maatregelen kunnen worden genomen.


bottom of page