top of page

Privacyverklaring

Confianza Registeraccountants en Belastingadviseurs B.V., hierna te noemen“Confianza’’, verwerkt persoonsgegevens. Confianza vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Confianza is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen wij graag uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Confianza verwerkt onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens van u: uw naam, adres en overige contactgegevens, nationaliteit, geboorteplaats, geboortedatum en financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer en BSN- nummer.

 

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag wij uw gegevens verwerken

 

Confianza verwerkt persoonsgegevens van u voor het afhandelen van betalingen; voor het verzenden van onze nieuwsbrief; om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; om diensten bij u af te leveren en voor wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Confianza verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Beveiliging en bewaartermijn

 

Confianza neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Confianza bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van de wet- en regelgeving.

 

Inzage, correctie en verwijdering

 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar ons bedrijf. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Confianza wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via onderstaande link

bottom of page