top of page

Nieuwe forfaitaire rendementen voor 2019


De nieuwe forfaitaire rendementen voor de belastingheffing in box 3 voor 2019 zijn bekend gemaakt. Vergeleken met 2018 is het forfaitair spaarrendement voor 2019 lager en het forfaitair beleggingsrendement hoger. Dat laatste houdt verband met de hogere rendementen op vastgoed (vanwege hogere huizenprijzen) en op aandelen.

Voor de belastingheffing in box 3 gaat het voor 2019 om 0,13% (forfaitair spaarrendement) en 5,60% (forfaitair beleggingsrendement). Voor 2018 waren deze percentages respectievelijk 0,36% en 5,38%. Het heffingvrije vermogen, de algemene vrijstelling in box 3, is in 2019 iets hoger dan de € 30.000 in 2018, namelijk € 30.360 per belastingbetaler (partners: € 60.720).

De Belastingdienst gaat ervan uit dat belastingbetalers gemiddeld genomen per vermogensschijf in een bepaalde verhouding sparen én beleggen. Dit ziet er dan voor 2019 als volgt uit. Het belastingtarief in box 3 is 30%.

  • Bij het belastbaar vermogen in box 3 tot € 71.650 gaat de Belastingdienst ervan uit dat je gemiddeld genomen 67% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 33% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 1,9351% (= 67% x 0,13% + 33% x 5,60%).

  • Bij het belastbaar vermogen in box 3 tussen € 71.650 en € 989.736 gaat de Belastingdienst ervan uit dat je gemiddeld genomen 21% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 79% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 4,4513% (= 21% x 0,13% + 79% x 5,60%).

  • Voor zover het belastbaar vermogen in box 3 meer is dan €9 89.736 gaat de Belastingdienst ervan uit dat je gemiddeld genomen dit vermogen volledig aanhoudt als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 5,60% (= 0% x 0,13% + 100% x 5,60%).

Bij genoemde bedragen is al rekening gehouden met het heffingvrije vermogen. Voor partners gelden dubbele bedragen.

Het spaargedeelte in de rendementspercentages voor de belastingheffing in box 3 over 2019 is de gemiddelde spaarrente van juli 2017 tot en met juni 2018. Het gaat om de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde rendementen op deposito’s van huishoudens met een opzegtermijn van maximaal 3 maanden. Voor het beleggingsgedeelte gaat het om het rendement op onroerende zaken, aandelen en obligaties.


bottom of page