top of page

Betalingen aan natuurlijke personen in januari 2024 opgeven aan Belastingdienst


SPECIAL LONEN – Betaalde je in 2023 bedragen aan natuurlijke personen die niet bij jou in dienstbetrekking waren of die een factuur met btw aan je uitreikten? En ben je inhoudingsplichtige voor de loonheffingen? Dan moet je deze bedragen uiterlijk deze maand, dus uiterlijk 31 januari 2024, aan de Belastingdienst doorgeven.

 

Opgaaf Uitbetaling bedragen aan derden

Het verplicht doorgeven aan de Belastingdienst van aan natuurlijke personen betaalde bedragen wordt ook wel de opgaaf Uitbetaling bedragen aan derden, ofwel opgaaf UBD genoemd. Tot en met 2021 hoefde je deze opgaaf UBD alleen te doen als de Belastingdienst daarom vroeg.

 

Vanaf het jaar 2022 moet je dit echter verplicht uit eigen beweging doen. Deze verplichting geldt voor:

  • inhoudingsplichtigen, ofwel (rechts)personen met een loonheffingennummer, en

  • bepaalde collectieve beheersorganisaties (cbo’s).

 

Geen opgaaf UBD

De opgaaf UBD geldt voor betalingen aan natuurlijke personen voor door hen verrichte werkzaamheden en diensten. Bepaalde betalingen hoef je echter niet door te geven. Dit geldt bijvoorbeeld voor betalingen die je doet aan een natuurlijke persoon die werknemer is bij jou of voor jou werkzaamheden verricht als vrijwilliger. Ook betalingen aan een natuurlijke persoon die daarvoor een factuur met btw heeft uitgereikt, zijn uitgezonderd van de opgaaf UBD.

 

Let op! Een ondernemer – een natuurlijke persoon – die btw-vrijgestelde werkzaamheden voor jou verricht, is niet uitgezonderd van de opgaaf UBD. Hoewel deze ondernemer misschien een factuur uitreikt, is op deze factuur geen btw vermeld. Hetzelfde geldt voor een natuurlijke persoon die de KOR toepast of de btw naar jou verlegt. Ook voor betalingen aan deze natuurlijke personen moet je een opgaaf UBD doen.

 

Welke gegevens?

Je doet de opgaaf UBD digitaal. Hierbij geef je de volgende gegevens op:

  1. naam, adres, bsn en geboortedatum van de natuurlijke persoon,

  2. de in 2023 betaalde bedragen, inclusief eventuele kostenvergoedingen aan de natuurlijke persoon, en

  3. de datum waarop je de betaling deed.

 

Let op! Deed je een betaling in natura aan een natuurlijke persoon voor verrichte werkzaamheden of diensten? Dan moet je deze betaling in natura ook doorgeven.

 

Uiterlijk 31 januari 2024!

De betalingen aan natuurlijke personen die je in 2023 deed, moet je uiterlijk 31 januari 2024 doorgeven aan de Belastingdienst. Ben je inhoudingsplichtige voor de loonheffingen of een collectieve beheersorganisatie? Dan moet je dit uit eigen beweging doen. In alle andere gevallen hoef je dit alleen te doen als de Belastingdienst daarom vraagt.

 

Renseigneringsverplichting

Het verplicht doorgeven van de betaalde bedragen aan de Belastingdienst wordt ook wel de renseigneringsverplichting genoemd. Je moet dit uit eigen beweging doen. De verplichting geldt voor twee groepen administratieplichtigen:

  • inhoudingsplichtigen, ofwel (rechts)personen met een loonheffingennummer;

  • bepaalde collectieve beheersorganisaties (cbo’s).

 

Uitgesloten betalingen

Bepaalde betalingen hoef je niet door te geven. Het gaat hier onder meer om betalingen voor werkzaamheden die zijn verricht als vrijwilliger, werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur is uitgereikt met omzetbelasting, de werkzaamheden en diensten die zijn verricht als werknemer en de vergoedingen voor een auteursrecht.

 

Tip: de renseigneringsverplichting geldt niet voor een niet in Nederland wonende of gevestigde werkgever die in Nederland geen inhoudingsplichtige is.

 

Aan te leveren gegevens

Het aanleveren van de gegevens moet digitaal. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • naam, adres, bsn en geboortedatum van de ontvanger van de betaling;

  • de in het kalenderjaar betaalde bedragen, inclusief eventuele kostenvergoedingen; en

  • de datum waarop je de uitbetaling hebt gedaan.

 

Let op! De in 2023 aan een derde betaalde bedragen moet je uiterlijk 31 januari 2024 aan de Belastingdienst doorgeven. Dit moet je dus uit eigen beweging doen. Je kan niet wachten tot de Belastingdienst hierom vraagt.

Comments


bottom of page