top of page

Hoe bepaal je de WOZ-waarde van je bedrijfspand?

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


Omdat de WOZ-waarde van je bedrijfspand als grondslag geldt voor fiscale afschrijving en de heffing van diverse belastingen, kan het lonen om bezwaar te maken. Dat geldt voor zowel eigenaren als huurders van bedrijfspanden.


Let op! De bezwaartermijn is zes weken na dagtekening van de beschikking.


Fiscale afschrijving

In de inkomstenbelasting is de fiscale afschrijving voor ondernemers beperkt tot 50% van de WOZ-waarde, oftewel: bodemwaarde. Verhuur je het gebouw? Dan geldt dat de bodemwaarde gelijk is aan de WOZ-waarde, omdat het gebouw als belegging wordt gezien. Een tweede beperking is dat de jaarlijkse afschrijving niet groter mag zijn dan het verschil tussen de boek- en bodemwaarde. Een lagere WOZ-waarde en daarmee een lagere bodemwaarde, is dan voordeliger.


In de vennootschapsbelasting geldt voor de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019 dat de bodemwaarde gelijk is aan de WOZ-waarde. Heb je op jouw gebouw vóór 1 januari 2019 nog geen drie volledige jaren afgeschreven? Dan geldt een overgangsregeling.


Let op! De WOZ-waarde 2021 is de waarde op 1 januari van het voorgaande jaar. Dat is 1 januari 2020. Houd dat in het achterhoofd bij het maken van bezwaar: draag de waardeverlagende kenmerken en feiten van het bedrijfspand op die datum aan.


Werktuigenvrijstelling?

Bedrijfspanden zoals winkels, kantoren, magazijnen en werkplaatsen worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. Sommige delen van je bedrijfspand kunnen uitgezonderd zijn van de waardering. Dat geldt bijvoorbeeld voor werktuigen die verbonden zijn aan het gebouw en een productiefunctie vervullen in een industrieel proces (werktuigenvrijstelling). Denk aan bijvoorbeeld pompen, meters en compressoren. Het voordeel van de werktuigenvrijstelling is tweeledig: je verlaagt de WOZ-waarde van het bedrijfspand en je kan separaat op het werktuig zelf afschrijven.


Woon-werkpand

Gemeenten met een onroerendezaakbelasting (OZB) kennen vaak een lager woningtarief. Heb je een woon-werkpand dat je hoofdzakelijk, dat wil zeggen voor meer dan 70%, gebruikt voor woondoeleinden? Dan is sprake van een woning.


Is dit niet het geval? Dan krijg je als eigenaar mogelijk twee aanslagen: als eigenaar en als gebruiker van het pand. In sommige gevallen is de woondelenvrijstelling dan van toepassing: de waarde van gedeelten van het pand die in hoofdzaak (meer dan 70%) tot woning dienen of dienstbaar zijn aan woondoeleinden, worden dan op de WOZ-waarde in mindering gebracht.


Let op! Ook voor digitaal verzonden beschikkingen geldt een bezwaartermijn van zes weken na dagtekening van de beschikking. Heb je aangegeven dat je berichten van de gemeente digitaal wil ontvangen, houd dan de berichtenbox van Mijn Overheid in de gaten.


Let op! Het is aan te raden om bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-beschikking en/of de OZB-aanslag goed na te gaan of de diverse regelingen goed zijn toegepast door de heffingsambtenaar.


コメント


bottom of page