top of page

Rioolheffing ook zonder aansluiting op riool?


Jouw gemeente kan een aanslag rioolheffing opleggen vanwege de kosten van verwerking van afvalwater en hemelwater, alsmede om nadelige gevolgen voor de stand van het grondwater te voorkomen. Kan een gemeente ook een dergelijke aanslag opleggen als jouw pand helemaal niet op het riool is aangesloten?


Beleidsvrijheid gemeente

In een zaak waarbij bovenstaande vraag aan de orde kwam, stelde de rechtsbank als uitgangspunt dat een gemeente een ruime beleidsvrijheid heeft met betrekking tot de rioolheffing. De Gemeentewet bevat namelijk geen voorschriften over de belastingplicht, het belastbare feit, de heffingsmaatstaven, de tarieven en wat verder voor de heffing en de invordering van de rioolheffing van belang is.


Beperkingen

Voor de rioolheffing geldt wel de beperking dat deze niet afhankelijk mag zijn van het inkomen, winst of vermogen en dat deze niet onredelijk of willekeurig mag uitpakken. De vraag was of de gemeente het wettelijke recht had om ook een aanslag rioolheffing op te leggen aan degene die niet over een aansluiting op het riool beschikt.


Ook voor collectieve maatregelen

Volgens de rechter mag een gemeente dit inderdaad doen en is niet vereist dat men direct baat heeft bij de opbrengst van de heffing. In de betreffende zaak werd de opbrengst ook gebruikt voor collectieve maatregelen ten aanzien van het riool en de beheersing van grond- en hemelwater, een zaak waarvan iedere inwoner van een gemeente profiteert.


Opslag

De rechtbank achtte ook van belang dat degenen met een aansluiting op het riool via een opslag op de heffing meer betaalden dan degenen zonder aansluiting. De aanslagen rioolheffing bleven dan ook in stand.


Σχόλια


bottom of page