top of page

Salariseisen kennismigranten per 1 januari 2021 verhoogd

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


De nieuwe salariseisen voor kennismigranten zijn bekend. Deze normen zijn van toepassing voor werknemers van buiten Europa die in Nederland bij een werkgever aan de slag gaan als kennismigrant.


Jaarlijkse verhoging

Wanneer je de kennismigrantenregeling voor buitenlandse werknemers wil toepassen, mag dat alleen als jouw werknemer elke maand minimaal een bepaald brutoloon ontvangt. De salarisnormen worden jaarlijks met ingang van 1 januari gewijzigd op basis van recente indexcijfers van de cao-lonen. Van een kennismigrant is sprake als je een buitenlandse werknemer van buiten de Europese economische ruimte (EER) of Zwitserland in dienst neemt vanwege zijn technische of wetenschappelijke kennis.


Bedragen per 1 januari 2021

Er gelden verschillende salariseisen voor kennismigranten. De bedragen zijn allemaal exclusief de vakantietoeslag waar de werknemer recht op heeft:

Type kennismigrant Hoogte salariseis 2021

Kennismigranten jonger dan 30 jaar € 3.484

Kennismigranten vanaf 30 jaar € 4.752

Kennismigranten die na het afronden van een goedgekeurde bachelor-, master-

of postdoctorale opleiding binnen drie jaar

in Nederland aan het werk gaan € 2.497

Kennismigranten met een blauwe kaart € 5.567


Onzekere loonbestanddelen als overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen worden niet meegeteld. Onkostenvergoedingen en toeslagen mogen wel worden meegerekend, als deze gegarandeerd zijn en structureel elke maand worden uitbetaald. Een vaste toeslag, zoals een dertiende maand of vaste eindejaarsuitkering die contractueel is vastgelegd, mag alleen bij het brutoloon worden meegeteld als deze ook daadwerkelijk maandelijks aan de kennismigrant wordt uitbetaald.


Salariseis kennismigrant blijft gelijk bij dezelfde werkgever

Een kennismigrant blijft onder hetzelfde salariscriterium vallen zolang hij binnen jouw organisatie blijft werken. Dit geldt ook als hij in dienst kwam toen hij jonger was dan 30 jaar en op zeker moment de leeftijd van 30 jaar bereikt. Als de kennismigrant een nieuwe werkgever krijgt, geldt voor de nieuwe werkgever het salariscriterium dat geldt voor de leeftijd die de kennismigrant op dat moment heeft. Er is een uitzondering. Het verlaagde salariscriterium van € 2.497 blijft van toepassing, ook als de kennismigrant van werkgever verandert. Dit salariscriterium is niet leeftijdsafhankelijk.


Kennismigrantenregeling

Kennismigranten die uit de Europese economische ruimte (EER) of Zwitserland komen hebben geen visum, verblijfsvergunning of werkvergunning nodig. Een kennismigrant van buiten deze landen heeft een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en een verblijfsvergunning nodig. Je kan als werkgever de mvv en de verblijfsvergunning aanvragen bij de IND. Dit kan door middel van een aanvraag toegang en verblijf (tev). Naast de salariseisen moet je als werkgever door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn aangemerkt als erkend referent. Ook deze erkenning vraag je aan bij de IND.


Comments


bottom of page