top of page

Te laat bezwaar en beroep voortaan vaker acceptabel


Als je het niet eens bent met een belastingaanslag of andere fiscale beslissing, kan je binnen een bepaalde termijn in bezwaar en beroep. Overschrijd je deze termijn, dan wordt je bezwaar of beroep niet in behandeling genomen, tenzij je ‘redelijkerwijs niet in verzuim bent geweest’.


In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) is aangegeven dat deze uitzondering minder strikt moet worden toegepast.


Bezwaar en beroep

Het indienen van een bezwaar- of beroepsschrift moet in principe plaatsvinden binnen zes weken nadat de beslissing aan jou bekend is gemaakt. De uitspraak van de CBb betekent dat in meer gevallen dan nu na overschrijding van de termijn van zes weken een bezwaar of beroep toch in behandeling moet worden genomen.


Wat zijn uitzonderingen?

In de uitspraak geeft de CBb aan dat bijvoorbeeld gedacht kan worden aan ernstige ziekte of een ongeval van degene die het bezwaar of beroep moet indienen. Ook het overlijden van een naaste met daaraan verbonden zorgtaken kan volgens de CBb voortaan een reden zijn om soepeler met de termijnen om te gaan. Zo ook een natuurramp, een besmettelijke dierziekte op het bedrijf of een brand in de woning of in een bedrijfspand, noemt de CBb als reden om te beslissen dat een overschrijding van de termijn er niet toe leidt dat het bezwaar of beroep niet in behandeling wordt genomen. 


Gemachtigde of pro forma

De CBb geeft verder aan dat minder vaak dan nu geoordeeld moet worden dat in dergelijke of soortgelijke omstandigheden voor het bezwaar of beroep een derde ingeschakeld had kunnen worden. Ook de mogelijkheid een pro forma bezwaar in te dienen moet minder dan nu als mogelijke oplossing aangedragen worden.


Individuele benadering

Uit het arrest volgt dat de CBb een individuele benadering als oplossing ziet. Daarbij is ook van belang of er sprake is van een geringe verwijtbaarheid van de indiener, of de indiener een burger is of een bedrijf en of er in het laatste geval sprake is van een klein of juist groter bedrijf. 

 

Let op! Het CBb geeft in het arrest aan dat de geschetste gevolgen, het vaker in behandeling nemen van een bezwaar of beroep bij overschrijding van de termijn, per direct ingaan.

Comments


bottom of page