top of page

Toetsing RI&E niet verplicht voor kleinere werkgever


Kleinere werkgevers met maximaal 25 werknemers hoeven hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) niet te laten toetsen. Deze vrijstelling geldt alleen als je gebruikmaakt van een erkend RIE-instrument voor jouw branche. Grotere werkgevers moeten de RIE altijd laten toetsen.


RI&E is wettelijk verplicht

Het opstellen van een RI&E met bijbehorend plan van aanpak is wettelijk verplicht voor bedrijven met personeel. Dit staat in de Arbowet. Het is een praktisch hulpmiddel om in kaart te brengen welke risico’s werknemers lopen in de uitvoering van hun werk. In het bijbehorend plan van aanpak geef je aan hoe je deze risico’s gaat aanpakken. De wet verplicht ook dat jouw RI&E door een gecertificeerde arbodienst of deskundige getoetst wordt.


Uitzondering?

Er zijn echter uitzonderingen op de toetsingsverplichting. Je kan vrijstelling krijgen, wanneer je maximaal 25 werknemers in dienst hebt én als je een erkend RI&E-instrument voor jouw branche hebt gebruikt.


Voorwaarden erkende branche-RI&E

Erkende RI&E-instrumenten voor de verschillende branches moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten werkgevers en werknemers uit dezelfde branche het instrument in samenwerking hebben opgesteld. Het instrument moet ook getoetst zijn door een gecertificeerde arbokerndeskundige. Verder moet het instrument aangemeld zijn bij het Steunpunt RI&E en op de website (www.rie.nl) digitaal verkrijgbaar zijn.


Medezeggenschap heeft instemmingsrecht

De RI&E en het plan van aanpak moeten na de toetsing door de gecertificeerde deskundige ook worden toegezonden aan de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Zij hebben instemmingsrecht. In de Arbowet is ook vastgelegd dat werknemers het recht hebben om de RI&E in te zien. Hoe meer werknemers op de hoogte zijn van de risico’s, hoe beter zij er rekening mee kunnen houden.


Meer informatie?

Omdat veel met name kleinere werkgevers niet beschikken over een RI&E wordt jaarlijks in de week van de RI&E aandacht hiervoor gevraagd. Ook via www.routenaarrie.nl is meer informatie verkrijgbaar. De Inspectie SZW controleert bedrijven intensief op de aanwezigheid van een RI&E. Het ontbreken van een RI&E inclusief plan van aanpak kan leiden tot hoge boetes.


Comments


bottom of page