top of page

Wanneer moet je verrekende btw terugbetalen?


Als ondernemer mag je zakelijk betaalde btw in beginsel verrekenen met de door jou af te dragen btw. Maar als je je facturen om welke reden dan ook niet betaalt, wanneer moet je de dan al verrekende btw weer terugbetalen?


Wat zegt de wet?

Volgens de wet moet je het afgetrokken bedrag weer terugbetalen op het tijdstip waarop komt vast te staan dat je de vergoeding niet of niet geheel zal betalen, dan wel geheel of gedeeltelijk hebt terugontvangen. Je moet het bedrag in ieder geval terugbetalen één jaar na het opeisbaar worden van de vergoeding.


Let op! Op de inspecteur rust de bewijslast dit aannemelijk te maken.


Nauwelijks liquide middelen

In een zaak die onlangs speelde voor het Hof Den Bosch stelde de inspecteur dat de betreffende ondernemer over onvoldoende liquiditeiten beschikte om de betreffende facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Uit de cijfers bleek onder meer dat hij bij het bedrijf waar hij nog facturen moest voldoen, in het krijt stond voor ruim € 165.000. De verwachting was dan ook dat de ondernemer niet in staat zou zijn de facturen op tijd te kunnen betalen. Op zich was dit echter onvoldoende voor een naheffing.


Alles betaald, behalve...

Uit de feiten bleek echter dat alleen de facturen van het betreffende bedrijf niet betaald waren. Dat hiervoor in de toekomst wel genoeg geld beschikbaar zou zijn, bleek niet uit de feiten. Sponsoren van een nieuw groot project van deze ondernemer dat nog van de grond moest komen, hadden de overige facturen wel betaald.


Onzekerheid opbrengst project

De ondernemer in kwestie schermde nog met toekomstige opbrengsten uit dit langdurige project, maar ook enkele jaren na de factuurdatum was dit nog niet opgestart en waren er nog geen inkomsten mee verkregen. De rechter achtte het niet geloofwaardig dat de bestreden facturen nog betaald zouden worden en liet de naheffingen in stand.


Comments


bottom of page