top of page

Wat als een werkgever te veel loon uitbetaald bij ziekte?


Stel dat een werkgever er achteraf achter komt dat hij te veel loon heeft uitbetaald? Heeft hij dan de mogelijkheid dit te corrigeren? Deze vraag stond eerder centraal in een procedure bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens de rechter mag dit niet.


Aanvulling vanuit de cao

In de destijds geldende cao voor het technisch installatiebedrijf (een minimumcao) was bepaald dat de werkgever bij ziekte gehouden was de eerste zes maanden 100% van het loon door te betalen en de daarop volgende maanden 90%. Bij werkhervatting tegen loonwaarde dan wel op arbeidstherapeutische basis diende een aanvulling tot 100% van het loon plaats te vinden.


Deze cao-bepaling gaf een arbeidsongeschikte werknemer na de zesde maand alleen recht op 100% van het loon als re-integratiewerkzaamheden worden verricht, tenzij de werknemer geen kans op herstel heeft. De cao bevatte geen bepaling dat de werknemer ook recht heeft op 100% doorbetaling van het loon als de werkgever tekort schiet in de re-integratieverplichting.


Minimumcao

Een werkgever mag bij een minimumcao ten gunste van de werknemer van de cao afwijken. De werkgever was niet verplicht om in alle gevallen 100% van het loon bij ziekte door te betalen, maar hij mocht dat wel doen en heeft dit zonder voorbehoud ook tot en met januari 2017 gedaan. Het stond de werkgever weliswaar vrij om terug te keren naar de bepalingen uit de cao, maar het met terugwerkende kracht ongedaan maken van deze aanvulling werd in strijd geacht met de eisen van goed werkgeverschap. Werknemer heeft dus nog recht op nabetaling over het ten onrechte ingehouden loon.


Comments


bottom of page