top of page

Werkgeverspremies voor 2022 bekend


De definitieve werkgeverspremies voor 2022 voor de werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe percentages moet je vanaf 1 januari 2022 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor je werknemers.


De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) is gedifferentieerd. Ook is het maximumpremieloon voor 2022 bekendgemaakt.


Gedifferentieerde Aof-premie per 2022

Per 1 januari 2022 geldt een gedifferentieerde Aof-premie. Er is een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. Dit onderscheid moet de loondoorbetalingsplicht bij ziekte goedkoper maken voor kleinere werkgevers.


Wat zijn de percentages voor 2022?

Premies 2021 2022

AOW (Ouderdomsfonds) 17,90% 17,90%

ANW (Nabestaandenfonds) 0,10% 0,10%

AWf-laag (Algemeen Werkloosheidsfonds) 2,70% 2,70%

AWf-hoog (Algemeen Werkloosheidsfonds) 7,70% 7,70%

Ufo (Uitvoeringsfonds voor Overheid) 0,68% 0,68%

Sfn/Ufo (Uniforme opslag kinderopvangtoeslag) 0,50% 0,50%

Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds) 7,03%

Aof-laag (Arbeidsongeschikgtheidsfonds) 5,49%

Aof-hoog (Arbeidsongeschiktheidsfonds) 7,05%


Grens kleine en (middel)grote werkgevers

Voor de premievaststelling wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loon van alle werknemers in één jaar. Bij de premievaststelling voor het jaar 2022 wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loon in het jaar 2020. Dat is gebaseerd op gegevens van het Centraal Plan Bureau. In 2020 was het premieplichtig loon € 35.300. De grens kleine/middelgrote werkgever bedraagt 25 x € 35.300 = € 882.500. De grens middelgrote/grote werkgever bedraagt 100 x € 35.300 = € 3.530.000.


Maximumpremieloon in 2022

Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2022 € 59.706 op jaarbasis. In 2021 was dat nog € 58.311. Je hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).


Comments


bottom of page