top of page

Wijzigingen Wet tegemoetkomingen loondomein

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) draagt bij om werkgevers te stimuleren mensen met een kwetsbare positie in dienst te nemen en te houden. In de Wtl zijn drie instrumenten opgenomen: lage-inkomensvoordeel (LIV), het loonkostenvoordeel (LKV) en het Jeugd-LIV.

 

Afschaffing LIV per 2025

Per 1 januari 2025 wordt het LIV afgeschaft. Je hebt voor het jaar 2024 nog wel recht op het LIV voor werknemers die rond het minimumloon verdienen (gemiddeld per uur van minimaal € 14,33 tot en met maximaal € 14,91). Er gelden nog meer voorwaarden voor het LIV, onder meer dat voor de werknemer in 2024 minimaal 1248 uren verloond zijn. Hoewel het LIV in 2025 is afgeschaft, vindt uitbetaling van het LIV 2024 nog wel plaats in juli/augustus 2025.

 

Let op! Het Jeugd-LIV is per 2024 afgeschaft. In juli/augustus 2024 vindt nog wel de uitbetaling van het Jeugd-LIV over 2023 plaats.

 

Tip: om de afschaffing van het LIV voor sociaal ontwikkelbedrijven te verzachten, ontvangen gemeenten vanaf 2025 een compensatie voor het afschaffen van het LIV.

 

Stapsgewijze afbouw LKV oudere werknemers

Vanaf 2025 wordt het loonkostenvoordeel (LKV) voor werkgevers die oudere werknemers in dienst hebben stapsgewijs afgebouwd. Of die afbouw plaatsvindt en hoe, is afhankelijk van de vraag of de dienstbetrekking vóór 1 januari 2024 begon of niet.

  • Voor dienstbetrekkingen die begonnen vóór 1 januari 2024 blijft het LKV voor oudere werknemers van € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000 per kalenderjaar gewoon in stand tot het einde van de looptijd van maximaal drie jaar.

  • Voor dienstbetrekkingen die begonnen op of ná 1 januari 2024 wordt het LKV per 1 januari 2025 verlaagd naar € 1,35 per verloond uur met een maximum van € 2.600 per kalenderjaar en per 1 januari 2026 afgeschaft.

 

Let op! Je moet ook over een doelgroepverklaring beschikken voor de werknemer. Deze kan de werknemer aanvragen bij het UWV of – bij een bijstandsuitkering – bij de gemeente. De doelgroepverklaring moet binnen drie maanden na aanvang van de dienstbetrekking zijn aangevraagd.

 

Tip: start de dienstbetrekking van je oudere werknemer in 2024 of 2025, ga dan na of je voor de werknemer misschien ook recht hebt op het LKV arbeidsgehandicapte werknemer. Dit LKV wordt namelijk niet afgeschaft en bedraagt ook € 3,05 per verloond uur, met een maximum van € 6.000. Als je een beroep op het LKV arbeidsgehandicapte werknemer kan doen, word je dus niet geraakt door de afbouw van het LKV oudere werknemer.

 

Verruiming LKV herplaatsen werknemer met arbeidshandicap

Vanaf 2025 worden de criteria van het LKV herplaatsen werknemer met arbeidshandicap verruimd. Werkgevers komen hierdoor in meer gevallen in aanmerking voor het LKV als zij een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen in de eigen functie of (geheel of gedeeltelijk) ergens anders in het bedrijf.

 

Recht op LKV bij overgang van ondernemingBij een overgang van een onderneming gaan ook de werknemers over naar een nieuwe werkgever. De Belastingdienst ging ervan uit dat het recht op een LKV in zo’n situatie nooit mee overgaat naar de nieuwe werkgever. De Hoge Raad heeft echter op 24 mei 2024 geoordeeld dat een loonkostenvoordeel (LKV) niet vervalt bij een overgang van een onderneming.

 

Was in jouw situatie ook sprake van overgang van een onderneming, dan blijft het recht op een LKV dus bestaan, mits aan de voorwaarden voor toepassing van het LKV is voldaan. Of je ook met terugwerkende kracht alsnog het LKV krijgt, hangt af van de vraag of je daar op tijd actie voor hebt ondernomen:

  • Maakte je bezwaar tegen de beschikking Wtl 2022, dan raadt de Belastingdienst aan de aangiftetijdvakken 2022 ook te corrigeren met een correctiebericht. Op die manier kan de Belastingdienst sneller jouw LKV berekenen. Maakte je niet op tijd bezwaar, dan heeft het geen zin om correctieberichten in te dienen. De Belastingdienst neemt die correctieberichten dan niet in behandeling.

  • Voor het jaar 2023 heb je alleen recht op het LKV als in de aangiften loonheffingen 2023 het vinkje voor het LKV is aangezet of als je via correctieberichten uiterlijk op 1 mei 2024 alsnog het LKV hebt aangevraagd. Ook in dit geval heeft het geen zin meer om alsnog correctieberichten in te dienen of bezwaar te maken tegen de beschikking Wtl die je in de loop van juli/augustus 2024 ontvangt.

  • Om in 2024 recht te hebben op het LKV, moet je in de aangifte loonheffingen 2024 het vinkje voor het LKV aanzetten. Is het aangiftetijdvak al verstreken en is het vinkje niet aangezet? Zend dan een correctiebericht in waarin alsnog het LKV wordt aangevraagd.

 

Let op! Het oordeel van de Hoge Raad is mogelijk ook van toepassing op contractovernames waarbij de arbeidsovereenkomst door een nieuwe werkgever ongewijzigd wordt voortgezet.

 

Andere aangekondigde wijziging in LKV’s

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft nog meer wijzigingen voor ogen voor de LKV’s. Dit is opgenomen in het Wetsvoorstel banenafspraak dat op 17 oktober 2023 is aangeboden aan de Tweede Kamer en waarvoor op 9 september 2024 een plenair debat in de Tweede Kamer gepland staat. In het wetsvoorstel is onder meer opgenomen dat het LKV werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden vanaf (beoogd) 2025 structureel beschikbaar wordt. Dit maakt dan een einde aan de maximale toepassingsperiode van drie jaar die nu geldt. Het is ook de bedoeling dat dan geen doelgroepverklaring meer hoeft te worden aangevraagd. Het is nog onduidelijk of de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2025 wordt gehaald.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page