top of page

Advieswijzer | Voordelen loonkosten in 2018


Werkgevers hebben voor bepaalde moeilijk bemiddelbare werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming van de overheid in de loonkosten.

De tegemoetkoming bestaat uit een bedrag per verloond uur met een vast bedrag per jaar en is beschikbaar voor de volgende groepen:

 • werknemers met een laag inkomen;

 • oudere voormalig werkloze werknemers;

 • arbeidsgehandicapte werknemers;

 • werknemers uit de doelgroep banenafspraak;

Voorwaarden lage-inkomensvoordeel (LIV)

Om in aanmerking te komen voor het LIV moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 • het gemiddelde uurloon van de werknemer bedraagt in 2018 minimaal € 9,66 maar niet meer dan € 12,08

 • de werknemer heeft minimaal 1248 verloonde uren in het kalenderjaar

 • de werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt

 • de werknemer is sociaal verzekerd in Nederland

Het gemiddelde uurloon bereken je aan de hand van de formule totaal jaarloon gedeeld door totaal aantal verloonde uren. Voor de vaststelling van het totale jaarloon telt alles mee. Bijzondere toeslagen voor bijvoorbeeld overwerk zullen dus van invloed zijn op het gemiddelde uurloon en kunnen er mogelijk voor zorgen dat er geen recht bestaat op het LIV.

Tip: eindheffingsbestanddelen tellen niet mee voor de vaststelling van het jaarloon. Dit betekent dat vergoedingen en verstrekkingen die je onderbrengt in de vrije ruimte voor de werkkostenregeling, niet van invloed zijn op het recht op het LIV.

Voor de vaststelling van het totaal aantal verloonde uren tellen uren waarin een werknemer niet gewerkt heeft maar wel doorbetaald is vanwege ziekte, gewoon mee. Het gaat immers om de verloonde uren en niet om de gewerkte uren.

Tip: een werknemer die in de loop van het jaar in dienst komt, voldoet mogelijk niet aan de minimaal vereiste 1248 uren. Voor deze werknemer bestaat dan in het jaar van indiensttreding geen recht op het lage-inkomensvoordeel. Voldoet diezelfde werknemer het volgende jaar wel aan de minimaal vereiste 1248 uren, dan bestaat in dat jaar wel recht op het lage-inkomensvoordeel (mits uiteraard voldaan is aan de overige voorwaarden).

Hoogte LIV

Het LIV bestaat uit een vast bedrag per verloond uur. Er geldt in 2018 een maximaal bedrag per jaar volgens de volgende tabel.

Hoogte loon Gemiddeld uurloon Gemiddeld uurloon

(€ 9,66 t/m € 10,63) (meer dan € 10,63 t/m € 12,08)

Vast bedrag per verloond uur € 1,01 per uur € 0,51 per uur

Maximale hoogte LIV € 2.000 per jaar € 1.000 per jaar

Nieuw per 2018 is het Jeugd-LIV. Dit is een compensatie voor het feit dat de loonkosten van werknemers van 18 tot 22 hoger geworden zijn als gevolg van verhoging van de minimumjeugdloonbedragen.

Voor het Jeugd-LIV gelden in 2018 de volgende voorwaarden:

 • De werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen.

 • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd. De precieze bedragen voor de verschillende leeftijden moeten nog worden vastgesteld.

 • De werknemer is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar.

In 2018 geldt een maximaal bedrag per jaar volgens de volgende tabel:

Leeftijd op 31/12/2017 Jeugd-LIV per werk- Max. jeugd-LIV per

nemer per verloond uur werknemer per jaar

18 € 0,23 € 478,40

19 € 0,28 € 582,40

20 € 1,02 € 2.121,60

21 € 1,58 € 3.286,40

Tip: het berekende Jeugd-LIV voor 2018 wordt met anderhalf vermenigvuldigd omdat de minimumjeugdlonen al per juli 2017 verhoogd zijn.

Te gelde maken LIV en Jeugd-LIV

Houd er rekening mee dat je het LIV over 2018 pas in de tweede helft van 2019 van de Belastingdienst zult ontvangen. Voor het te gelde maken van het LIV hoef je zelf geen actie te ondernemen. Je hoeft dus geen apart verzoek te doen in bijvoorbeeld de loonaangifte. Voor 15 maart 2018 ontvang je van het UWV een overzicht van werknemers die voldoen aan de voorwaarden voor het LIV. Het UWV baseert zich hierbij op de gegevens uit de loonaangiften zoals die uiterlijk op 1 februari 2018 zijn ingediend.

Let op! De in de loonaangiften aanwezige gegevens vormen de basis voor de vaststelling van het recht op het LIV. Zorg daarom dat deze gegevens voor 1 mei 2018 juist en volledig zijn opgenomen in de loonaangiften.

Kloppen de gegevens in het overzicht van het UWV niet, dan kan je in beginsel nog tot en met 1 mei van het volgende jaar aanvullingen of correctieberichten indienen bij de Belastingdienst. Er is een wetsvoorstel deze termijn nog twee maanden te verlengen. Alle na die datum ontvangen aanvullingen of correctieberichten worden niet meer meegenomen voor de vaststelling van het LIV. Bovendien kan je een boete van € 1.319 opgelegd krijgen onjuiste gegevens in de loonaangifte (bijvoorbeeld het aantal verloonde uren).

De Belastingdienst stelt in principe vóór 1 augustus 2018 maar uiterlijk voor 1 oktober de van het volgende jaar de LIV vast en betaalt deze binnen zes weken uit.

Andere groepen: loonkostenvoordelen

Nieuw in 2018 zijn de loonkostenvoordelen. Deze loonkostenvoordelen zijn de opvolger van de van vroegere premiekortingen. Er komen vier soorten LKV’s:

 • LKV oudere werknemer

 • LKV nieuwe arbeidsgehandicapte werknemer

 • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

 • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapt werknemer

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een LKV blijven nagenoeg gelijk aan de voorwaarden voor de huidige premiekortingen. Zo moet de werknemer verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen en mag de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Voor het loonkostenvoordeel voor de oudere werknemer moet de werknemer bovendien op het moment van aanvang van de dienstbetrekking 56 jaar of ouder zijn en voor de overige LKV’s moet het gaan om een werknemer met een arbeidsbeperking.

Tip: neem voor de exacte voorwaarden contact op met onze adviseurs.

Hoogte LKV

Het LKV bestaat uit een vast bedrag per verloond uur. Er geldt een maximaal bedrag per jaar volgens de volgende tabel. Net als bij de huidige premiekortingen bestaat maximaal drie jaar recht op een LKV. Dit geldt niet voor de LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Hiervoor geldt slechts een periode van één jaar.

Hoogte loon Vast bedrag per Maximale hoogte

verloond uur LKV

LKV oudere werknemer € 3,05 per uur € 6.000 per jaar

LKV arbeidsgehandicapte

werknemer € 3,05 per uur € 6.000 per jaar

LKV doelgroep banenafspraak

en scholingsbelemmerden € 1,01 per uur € 2.000 per jaar

LKV herplaatsten arbeids-

gehandicapte werknemer € 3,05 per uur € 6.000 per jaar

Te gelde maken LKV

Voor het te gelde maken van het LKV moet je beschikken over een doelgroepverklaring. De doelgroepverklaring vraagt de werknemer aan bij het UWV of de gemeente. De doelgroepverklaring wordt alleen verstrekt aan de werknemer, tenzij deze je hebt gemachtigd om namens hem de verklaring aan te vragen en te ontvangen.

Let op! Vraag de doelgroepverklaring tijdig aan. Tijdig wil zeggen binnen drie maanden na aanvang van de dienstbetrekking. Is de aanvraag te laat binnen dan krijgt de werknemer geen doelgroepverklaring meer en kan je geen aanspraak meer maken op het LKV.

Het verzoek om het LKV doe je door in de loonaangifte de indicatie voor het LKV aan te zetten. Zonder deze indicatie in de loonaangifte krijg je geen LKV. De doelgroepverklaring bewaar je in de administratie. Voor het overige verloopt het proces gelijk aan het LIV, dat wil zeggen dat je in beginsel vóór 15 maart bericht krijgt van het UWV, dat je tot en met 1 mei aanvullingen of correcties kunt doen en dat je vóór 1 augustus bericht krijgt over de vaststelling van de hoogte van het LKV.

Net als het LIV wordt het LKV dus pas uitbetaald in de tweede helft van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het recht is ontstaan. Dit betekent dat een LKV 2018 pas in de tweede helft van 2019 wordt uitbetaald.

Tot slot

Had je eind 2017 nog werknemers op wie de vroegere premiekorting van toepassing was? Dan mag je gedurende de resterende periode dat de premiekorting nog zou doorlopen LKV toepassen. Voorwaarde daarvoor is wel dat je aan de eisen voor de LKV voldoet en in het laatste aangiftetijdvak 2017 premiekorting hebt toegepast bij de werknemer en vraagt om toepassing LKV. Neem voor jouw eigen specifieke situatie contact op met onze adviseurs. Zij kunnen je verder adviseren over de voorwaarden en gevolgen van deze twee nieuwe regelingen.

bottom of page