top of page

Bouwterrein of niet?


Bij de levering van onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Die bedraagt 2% voor woningen en 6% voor niet-woningen. Maar in bepaalde gevallen kan er gebruik gemaakt worden van de zogenaamde samenloopvrijstelling.

Samenloopvrijstelling

De samenloopvrijstelling brengt met zich mee dat bij de levering van een bouwterrein geen overdrachtsbelasting is verschuldigd. De samenloopvrijstelling kan ook worden toegepast bij nieuw vervaardigde onroerende zaken.

Het is daarom van belang vast te stellen wanneer sprake is van een bouwterrein (het nieuw vervaardigd onroerend goed laten we hier nu buiten beschouwing). De wet lijkt hierover duidelijk: het moet kortgezegd gaan om onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd.

De samenloopvrijstelling houdt in dat er een vrijstelling van overdrachtsbelasting geldt bij de aankoop van een bouwterrein. De levering van een bouwterrein is namelijk belast met btw.

Is grond met te slopen opstallen een bouwterrein?

Met andere woorden: kan bebouwde grond toch onbebouwd zijn voor de btw? Onlangs was voor de rechter in Breda de vraag aan de orde of een stuk grond met daarop te slopen opstallen is aan te merken als bouwterrein, dus als onbebouwde grond.

Afhankelijk van sloopverplichting

De rechter kwam tot de conclusie dat dit alleen het geval is als de verkopende partij een sloopverplichting heeft met betrekking tot de opstallen. In deze zaak was dat niet zo. Contractueel was namelijk vastgelegd dat de koper deze sloopverplichting had.

Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat ook een gedeeltelijke sloop er toe kan leiden dat er toch sprake is van een bouwterrein. Dit kan het geval zijn als de verkoper de verplichting heeft om het gebouw nagenoeg volledig te slopen en het resterende gedeelte niet meer de functie van gebouw kan vervullen. In deze zaak bleef met name de oude voorgevel overeind staan.

Let op! De intentie van partijen speelt dus een rol bij de beoordeling of sprake is van een bouwterrein en of de samenloopvrijstelling van toepassing is.

Tip: wil je bouwgrond met te slopen opstallen voor de btw aanmerken als bouwterrein, zorg er dan voor dat de sloopverplichting bij de verkopende partij ligt.

Wil je meer weten over de fiscale mogelijkheden bij de aan- of verkoop van een bouwterrein of grond met bestaande bouw, neem dan contact met ons op.

bottom of page