top of page

Werkgever verplichten tot ontslag?


Een langdurig arbeidsongeschikte werknemer heeft bij de rechter afgedwongen dat zijn werkgever verplicht is de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Tevens moest de werkgever, omdat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd, een transitievergoeding betalen van € 144.659 bruto.

Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerde uitspraak van het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg, dat geschillen in de gezondheidszorg beoordeelt. De werknemer – een medisch specialist die lijdt aan een terminale ziekte – vond dat zijn werkgever verplicht moest worden zijn dienstverband te beëindigen. Dat maakte voor hem de weg vrij voor uitbetaling van de transitievergoeding. Het Scheidsgerecht heeft de werknemer in het gelijk gesteld en de werkgever verplicht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Let op! De vraag is of uit deze uitspraak, gelet op het feitenrelaas – een terminale werknemer met een IVA-uitkering waarbij de werkgever ook de re-integratieverplichtingen niet was nagekomen – een algemene conclusie kan worden getrokken. Het is afwachten of andere rechters hierin mee zullen gaan.

Compensatieregeling 2020

Interessant is de verwijzing door het Scheidsgerecht naar de compensatieregeling transitievergoeding die op 1 april 2020 van kracht wordt. Vanaf dat moment kan een werkgever namelijk bij het UWV een verzoek indienen voor een tegemoetkoming in het kader van de uit te betalen transitievergoeding na twee jaar ziekte. Een dergelijk verzoek kan ook met terugwerkende kracht tot uiterlijk 1 juli 2015, de datum waarop het recht op een transitievergoeding van kracht is geworden, worden gedaan.

Twee jaar volledig ziek

Als een werknemer twee jaar ziek is vervalt in principe de loondoorbetalingsverplichting. Dat betekent niet dat de arbeidsovereenkomst daarmee beëindigd is. De arbeidsovereenkomst loopt gewoon door. Beëindiging kan je bewerkstelligen door opzegging met schriftelijke instemming van de werknemer, door opzegging na verkregen toestemming van het UWV of met wederzijds goedvinden door een zogenaamde beëindigingsovereenkomst met de werknemer te sluiten.

Recht op transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft de werknemer bij opzegging door de werkgever recht op een transitievergoeding. Werkgevers beëindigen niet in alle gevallen het dienstverband maar laten het slapend voortbestaan. Dan hoeft er geen transitievergoeding betaald te worden. De heersende leer in de jurisprudentie is dat de werkgever niet verplicht kan worden het dienstverband te beëindigen. Wel blijft de werkgever verplicht om dan de re-integratieverplichtingen voort te zetten.

Geen recht op transitievergoeding

Een werknemer die de arbeidsovereenkomst opzegt of om ontbinding verzoekt bij de rechter, heeft veelal geen recht op de transitievergoeding. Er bestaat alleen recht op een transitievergoeding en een billijke vergoeding als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Rechters gaan er normaliter vanuit dat het slapend houden van een dienstverband niet kwalificeert als ernstig verwijtbaar handelen. De rechter zal veelal wel de arbeidsovereenkomst ontbinden, maar zonder toekenning van een vergoeding.

bottom of page