top of page

Advieswijzer | Btw en buitenland 2019


Lever je goederen over de grens of verricht je diensten aan afnemers buiten Nederland, dan zal je je zich moeten verdiepen in de mogelijke btw-verplichtingen in andere landen. Moet ik btw in rekening brengen? Welk tarief moet ik toepassen? Wie moet de btw afdragen? In welk land moet de btw worden betaald? Hoe moet ik betaalde btw terugvragen?

In deze advieswijzer wordt op hoofdlijnen nader ingegaan op btw-verplichtingen waarmee je te maken kunt krijgen als je zakendoet met het buitenland.

Waar en door wie is btw verschuldigd?

Om te bepalen waar – in Nederland of in het buitenland – btw verschuldigd is, is het essentieel om eerst vast te stellen waar de prestatie wordt verricht. Is dit in Nederland, dan heb je te maken met Nederlandse btw-verplichtingen. Is dit in het buitenland, dan heb je te maken met btw-verplichtingen in het buitenland.

Let op! De plaats waar je je bevindt op het moment dat je een prestatie verricht, is lang niet altijd de plaats waar de prestatie verricht wordt voor de btw. Maak daarom niet de vergissing om automatisch aan te nemen dat bijvoorbeeld een dienst die je in Nederland verricht, ook daadwerkelijk in Nederland belast is.

De regels om vast te stellen waar de prestatie verricht wordt, zijn niet eenvoudig. Van belang is om in ieder geval onderscheid te maken tussen de levering van goederen en het verrichten van diensten. Voor beide categorieën gelden namelijk andere regels.

Tip: bepalen de regels dat je prestatie in het buitenland verricht wordt, dan hoef je lang niet altijd in het buitenland ook daadwerkelijk btw te betalen. In veel gevallen kan namelijk een verleggingsregeling worden toegepast waarbij je de btw kunt verleggen naar je afnemer. Deze zal dan zorg moeten dragen voor de afdracht van de buitenlandse btw.

Levering van goederen

Levering van goederen aan een ondernemer in de EU

Bij levering van goederen aan een ondernemer in de EU zal over het algemeen sprake zijn van een intracommunautaire levering (ICL) tegen het 0% btw-tarief. Voorwaarde is dat de goederen vanuit Nederland naar een ander EU-land worden vervoerd en dat je over het btw-identificatienummer beschikt van de in dat EU-land gevestigde ondernemer.

Tip: je kunt het btw-identificatienummer van jouw afnemer checken op deze website.

Je berekent 0% btw, maar geeft deze levering wel aan (tegen 0% btw) in de btw-aangifte en in de opgaaf intracommunautaire prestaties. Jouw buitenlandse afnemer verricht in het andere EU-land een intracommunautaire verwerving (ICV) en draagt daar de btw af tegen het daar geldende btw-tarief (maar kan over het algemeen deze btw in zijn aangifte ook weer in aftrek brengen).

Voorbeeld

Je levert goederen aan een ondernemer in Frankrijk met een btw-identificatienummer. De goederen worden in verband met de levering vanuit Nederland naar Frankrijk vervoerd. Deze levering betreft een ICL. Voor de btw vindt de levering plaats in Nederland tegen het 0% btw-tarief. Je Franse afnemer verricht in Frankrijk een ICV. Hij draagt de btw hierover in Frankrijk af tegen het daar geldende btw-tarief.

Levering van goederen aan particulieren in de EU

Bij levering van goederen aan een buitenlandse particulier of een buitenlandse organisatie die niet btw-plichtig is, is sprake van zogenaamde afstandsverkopen. Deze levering vindt in beginsel plaats in Nederland. Afhankelijk van het soort goederen dat je levert, ben je 9 of 21% btw verschuldigd. Vanaf het moment dat je een daarvoor vastgesteld btw-drempelbedrag overschrijdt, is de levering echter belast in het EU-land van jouw afnemer. Je moet je dan aanmelden bij de Belastingdienst van dat EU-land en daar btw afdragen. Het tarief zal afhankelijk zijn van de tarieven in het betreffende EU-land.

Let op! Het drempelbedrag geldt per land en dus niet per afnemer!

Voorbeeld

Tot en met 15 juni 2019 lever je voor € 30.000 goederen aan diverse Spaanse particulieren. Je berekent Nederlandse btw en draagt deze op de aangifte btw af. Op 16 juni 2019 verkoop je voor € 6.000 aan een Spaanse particulier. Omdat je hiermee de Spaanse btw-drempel van € 35.000 overschrijdt, bereken je over dit bedrag Spaanse btw. Ook over alle leveringen in Spanje na die datum bereken je Spaanse btw. Je moet je laten registreren in Spanje en de Spaanse btw in Spanje op aangifte afdragen. Omdat je in 2019 het btw-drempelbedrag hebt overschreden, moet je in 2020 vanaf de allereerste levering Spaanse btw in rekening brengen.

Let op! Voor veel landen is het drempelbedrag vastgesteld op € 35.000. Er zijn echter diverse landen met een afwijkend drempelbedrag. Controleer daarom altijd het van toepassing zijnde drempelbedrag op deze site.

Wil je de drempels niet in de gaten houden of is het btw-tarief in het andere EU-land lager dan in Nederland, dan wil je wellicht meteen al buitenlandse btw in rekening brengen. Dat kan als je ervoor kiest om de drempelbedragen niet toe te passen. Je brengt dan vanaf het begin meteen buitenlandse btw in rekening, ook als de drempelbedragen nog niet overschreden zijn. Om dit te kunnen doen, moet je een verzoek indienen bij de Belastingdienst. De keuze geldt voor minimaal twee jaar.

Levering van goederen aan een ondernemer of een particulier buiten de EU

Bij levering van goederen aan een ondernemer of een particulier buiten de EU, is sprake van export als de goederen naar een land buiten de EU worden vervoerd. Over export ben je 0% btw verschuldigd. Voorwaarde hiervoor is wel dat je kunt aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten. Je berekent 0% btw, maar geeft deze export wel aan (tegen 0% btw) in de btw-aangifte.

Overige leveringen

Hiervoor zijn de hoofdregels voor de levering van goederen beschreven. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij de regels anders uitwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de levering van nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen of aan ABC-leveringen. ABC-leveringen zijn leveringen waarbij de goederen door A aan B worden verkocht en vervolgens door B aan C doorverkocht. De goederen worden echter rechtstreeks door A aan C geleverd. Voor deze situaties gelden andere regels.

Tip: overleg altijd met onze relatiebeheerders over de btw-regels die in jouw specifieke situatie van toepassing zijn.

Verrichten van diensten

Diensten aan een ondernemer in de EU

Volgens de hoofdregel is de dienst aan een ondernemer uit een ander EU-land belast in het land van jouw afnemer. Je berekent dan geen Nederlandse, maar ook geen buitenlandse btw. Je verlegt de btw namelijk naar de afnemer en de afnemer geeft de btw aan in zijn eigen land (tegen het daar geldende btw-tarief). Je geeft de dienst wel aan in je eigen btw-aangifte en de opgaaf intracommunautaire prestaties.

Let op! Op deze hoofdregel gelden uitzonderingen. Bijvoorbeeld als de dienst betrekking heeft op onroerende zaken, het verlenen van toegang tot bepaalde evenementen, verhuur van een vervoermiddel voor korte periode, personenvervoer of restaurant- of cateringdiensten. Laat je daarom altijd vooraf goed informeren door onze adviseurs over de btw-regels in jouw eigen situatie.

Diensten aan een ondernemer buiten de EU

Diensten aan een ondernemer buiten de EU zijn over het algemeen belast in het land van de afnemer. In de Nederlands aangifte geef je hiervan niets aan. Informeer in het land van jouw afnemer aan welke verplichtingen je daar moet voldoen.

Diensten aan een particulier

Volgens de hoofdregel is de dienst aan een particulier in het buitenland belast in Nederland. Je berekent hierover Nederlandse btw. Ook hier zijn echter vele uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld bij een dienst met betrekking tot een onroerende zaak, bij vervoersdiensten, restaurantdiensten, bemiddelingsdiensten etc.

Ook voor bepaalde andere diensten, zoals reclame- of adviesdiensten die je verricht aan een particulier buiten de EU, gelden andere regels. Deze diensten zijn over het algemeen belast in het land waar jouw particuliere afnemer gevestigd is.

Sinds 2019 is er ook een speciale regeling voor digitale diensten – dat wil zeggen elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten – aan particulieren in de EU. Heb je in een jaar niet meer dan € 10.000 omzet aan dergelijke diensten aan particulieren en het eraan voorafgaande jaar ook, dan ben je vanaf 2019 btw verschuldigd in Nederland. Tot nu toe waren deze diensten belast in het woonland van de klant.

Let op! Wil je over digitale diensten aan particulieren in de EU toch de btw aangeven en afdragen in het land van deze particulier, dan kan je dit aan de Nederlandse fiscus kenbaar maken via een formulier. Je vindt dit op de site van de Belastingdienst (belastingdienst.nl zoekterm ‘formulier digitale dienst’). Deze keuze geldt totdat je deze weer opzegt, maar minimaal voor een periode van twee jaar. De eenvoudigste manier om in deze gevallen de btw aan te geven, is via de zogenaamde MOSS-regeling. De MOSS-regeling biedt jou de mogelijkheid om btw die je over deze digitale diensten moet betalen, aan te geven via één land. Dit is het land waar je hiervoor geregistreerd staat. Je stuurt dan digitaal de btw-aangifte in. De Nederlandse fiscus stuurt de btw-meldingen vervolgens, samen met de door jou betaalde btw, door naar de desbetreffende EU-landen.

Teruggaaf van in EU betaalde btw

Als je in 2018 als ondernemer ergens in de EU goederen en diensten hebt gekocht, kan je de btw via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. Je moet aan speciale formaliteiten voldoen en de btw vóór 1 oktober 2019 terugvragen. Te laat teruggevraagde btw ben je kwijt. Bij in de EU betaalde btw kan je denken aan btw op getankte brandstof of bijvoorbeeld aan btw op een taxirit of een hotelovernachting tijdens een congres. Het gaat dus om alle btw op zakelijk aangeschafte goederen en diensten, door jou of een van je medewerkers.

Inloggegevens

Als je btw wilt terugvragen, moet dat digitaal via de Belastingdienst. Daarvoor moet je over inloggegevens beschikken. Vraagt jouw adviseur de btw voor je terug, dan heb je allebei inloggegevens nodig. Heb je in een voorgaand jaar al btw teruggevraagd uit een EU-land, dan heb je al inloggegevens gehad en moet je die gebruiken. Je kunt geen nieuwe aanvragen, dus bel met de Belastingtelefoon als je ze kwijt bent. Is het de eerste keer dat je btw uit de EU terugvraagt, vraag dan inloggegevens aan via het formulier op de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl, zoekterm ‘aanvraag inloggegevens’). Je moet dit formulier invullen, afdrukken en opsturen. Dit kan tot vier weken duren.

Indienen verzoek tot teruggave

Als je met jouw gegevens bent ingelogd, kan je een verzoek tot teruggave van betaalde btw indienen. Dit moet je per EU-land specificeren. Van de aangeschafte goederen en diensten moet je onder meer de factuurdatum en het factuurnummer invullen. Voor teruggave van de btw uit sommige landen moet je facturen meesturen; ook dit kan alleen digitaal.

Let op! Jouw verzoek om teruggave van in 2018 betaalde btw moet per land minstens € 50 aan btw betreffen en moet je vóór 1 oktober 2019 indienen. Onder deze drempel beslist het betreffende land zelf of hij jouw btw terugbetaalt. Grotere bedragen kan je al in de loop van het kalenderjaar terugvragen als het bedrag minstens € 400 per drie maanden is.

Tot slot

De btw-wetgeving is niet eenvoudig. Er gelden hoofdregels, maar het zijn met name de uitzonderingen hierop die het ingewikkeld maken. Bijna geen enkele situatie is echt standaard. Overleg daarom met onze adviseurs over de btw-regels voor jouw eigen specifieke situatie.

bottom of page