top of page

Advieswijzer | Estate planning

Bijgewerkt op: 5 mrt.


Kan je kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld voor studiekosten, de aankoop van een woning of bij het verlies van een baan? Of misschien wil je kind een langgekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen? Jouw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat je inspireren door deze advieswijzer.


Schenking

Een veelgebruikte en relatief eenvoudige manier om een kind financieel te ondersteunen, is het schenken van geld. Dit kan op diverse manieren. Door handig gebruik te maken van vrijstellingen en fiscaal vriendelijke schenkingsvormen, kan je het rendement van de schenking verhogen. Niet alleen op het moment van schenking zelf, maar ook later. Schenken is een voordelige manier om het opgebouwde vermogen aan de volgende generatie over te dragen. Het financiële steuntje voor nu is misschien tegelijkertijd een gelegenheid om na te denken over je nalatenschapsplanning.

 

Afhankelijk van de omvang van je vermogen en de vrijstellingen, bedraagt de erfbelasting voor je kind al snel tussen de 10 en 20% en voor het kleinkind zelfs tussen de 18 en 36%. Regel het op tijd en goed en bespaar erfbelasting in het voordeel van de erfgenamen!

 

Let op! Voor mensen met vermogen geldt een hogere eigen bijdrage voor zorg via de AWBZ. In 2024 wordt bij alleenstaanden 4% van het vermogen boven het toetsbedrag van € 31.747 als extra inkomen voor de berekening van de eigen bijdrage meegeteld. Voor partners geldt het dubbele toetsbedrag, € 63.494. De peildatum hiervoor is 1 januari 2022.


Fiscaalvrije schenkingen

Als ouder kan je je kind jaarlijks een bedrag schenken zonder dat daar belasting over betaald moet worden. Voor 2024 is dit bedrag € 6.633. Schenk je aan een kind dat tussen de 18 en 40 jaar oud is (of van wie de partner tussen de 18 en 40 jaar oud is), dan kan deze vrijstelling eenmalig worden verhoogd naar € 31.813. Voor schenkingen ten behoeve van een kostbare studie of opleiding kan de vrijstelling zelfs eenmalig worden verhoogd naar € 66.268.

 

Let op! De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is vanaf 2024 volledig afgeschaft.


Papieren schenking

Je wil schenken, maar je wil of kan nog niet het gehele bedrag in contanten aan je kind geven. Dan heb je de mogelijkheid tot een ‘notariële schuldigerkenning uit vrijgevigheid’, ook wel bekend als papieren schenking. Je erkent een bedrag schuldig te zijn aan je kind dat pas opeisbaar is na je overlijden.

 

Voordeel is dat je blijft beschikken over het (geschonken) vermogen en liquiditeiten en toch handig gebruikmaakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting. Tegelijkertijd ben je vrij om tussentijds op de schuld af te lossen en daarmee je kind geld te verstrekken. Om met deze schenking ook erfbelasting te besparen, moet je je kind wel jaarlijks daadwerkelijk 6% rente betalen. Via rente en aflossing ontvangt je kind dan financiële ondersteuning.

 

Let op! De schenking op papier moet zowel door de schenker als de ontvanger in box 3 worden opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting. In het box 3-stelsel in 2024 ontstaat hierbij wel een verschil tussen de belastbaarheid van de vordering en de aftrek van de schuld. Over de vordering die jouw kind op jou heeft, wordt namelijk een hoger forfaitair percentage (6,04% in 2024) berekend dan het forfaitair percentage waartegen de schuld die je hebt aan je kind aftrekbaar is. Het exacte percentage voor de schuld is nog niet bekend. Voor een vergelijk: voor het jaar 2023 bedroegen deze percentages voor vorderingen 6,17% en voor schulden 2,46%, een verschil van 3,71%!

 

Tip: wil je meerdere jaren achter elkaar een papieren schenking doen aan je kind, dan bestaat de mogelijkheid om dit in één keer voor meerdere jaren bij de notaris te regelen. Laat je wel goed informeren over de voorwaarden en de voor- en nadelen die hieraan verbonden zijn.


Schenken onder voorwaarden

Het kan gebeuren dat een schenking via het huwelijksgoederenregime of een samenlevingscontract onbedoeld bij de schoonfamilie van je (klein)kind terechtkomt. Dit voorkom je door bij de schenking een uitsluitingsclausule op te nemen, zodat de schenking eigendom blijft van jouw (klein)kind. Door het schenken van vermogen aan je kind kan het op enig moment ook gebeuren dat je financiële draagkracht onder druk komt te staan. Wil je schenken zonder financieel afhankelijk te worden van je kind, dan kan je ook schenken onder de voorwaarde dat de schenking door jou herroepen kan worden.

 

Let op! Is jouw kind getrouwd na 1 januari 2018, dan valt de schenking niet meer in de huwelijksgemeenschap. Je kind kan samen met zijn of haar partner in de huwelijkse voorwaarden echter bepalen dat schenkingen wel tot de gemeenschap behoren. In die situatie is de uitsluitingsclausule desgewenst nog relevant.


Bedrijfsopvolging in de familie

Wil je je bedrijf geheel of gedeeltelijk overdragen aan je kind? Met de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet is het ondernemingsvermogen of je aanmerkelijkbelangaandelen fiscaal vriendelijk op de kinderen over te dragen. De BOF geldt alleen voor actieve ondernemingen.

 

Beleggingsactiviteiten vallen nagenoeg geheel buiten de regeling. De BOF voorziet in een voorwaardelijke vrijstelling van 100% van de waarde, voor zover de waarde van de onderneming niet meer bedraagt dan € 1.325.253 (2024). Voor het meerdere is de vermindering 83%. Voor de dan nog verschuldigde schenkbelasting kan tien jaar lang rentedragend uitstel van betaling worden verleend. De regeling kent onder meer voorwaarden ten aanzien van de bezitsperiode voor jou als schenker en voor de voortzetting van het bedrijf door de verkrijger.

 

Denk na over bedrijfsopvolging en laat je daarover goed adviseren. De vrijstelling van de BOF wordt namelijk per 1 januari 2025 gewijzigd. Vanaf die datum geldt een vrijstelling van 100% voor ondernemingsvermogen tot € 1.500.000. Van het meerdere is dan nog slechts 75% vrijgesteld. Dit betekent dat met name voor bedrijven met een grote waarde een geringere vrijstelling gaat gelden. Het omslagpunt ligt bij € 1.871.337. Voor bedrijven met een waarde tot deze grens wordt de vrijstelling vanaf 2025 groter, voor bedrijven boven deze grens wordt de vrijstelling juist beduidend kleiner. 

 

Voorbeeld | Voor een bedrijf met en waarde van bijvoorbeeld €5.000.000 bedraagt de vrijstelling nu nog €4.375.293. Vanaf 2025 bedraagt de vrijstelling nog slechts € 4.125.000, ofwel € 250.293 minder.


Let op! Ben je van plan op korte termijn je bedrijf te schenken aan bijvoorbeeld je kinderen? Ga dan na of je dit wellicht beter nog in 2024 kan doen. Het kan vele duizenden euro’s aan te betalen belasting verschil maken!


Familielening

Je kan je kinderen natuurlijk ook geld lenen. Het is niet altijd eenvoudig, ook niet voor jouw kinderen, om een financiering bij een bank te krijgen. Bij een lage rente op een spaardeposito kan een familielening dan algauw een aantrekkelijke optie zijn. Maak wel zakelijke afspraken en leg de voorwaarden, zoals rente, duur, aflossing, aanwending van de geldsom, opeisbaarheid, opzeggingsgronden en eventuele zekerheden, goed vast. Dit zorgt voor financiële en juridische duidelijkheid voor jou en je kind en voorkomt veelal onnodige fiscale narigheid.

 

Let op! Houd er rekening mee dat door het box 3-stelsel in 2024 hierbij wel een verschil ontstaat in belastbaarheid. Over de vordering die je op je kind hebt, wordt namelijk een hoog forfaitair percentage (6,04% in 2024) berekend in box 3. Betreft de lening aan je kind een zogenaamde eigenwoninglening die aan de fiscale voorwaarden voldoet? Dan is de rente tegen de werkelijke rente aftrekbaar bij je kind.


Eigenwoninglening

Via een notariële of onderhandse akte kan je je kind geld lenen voor de aanschaf, verbouwing of het onderhoud van een eigen woning. Over de lening ontvang je van je kind rente. Voor jou behoort de (zakelijke) lening tot het box 3-vermogen. Voor de te betalen belasting in box 3 gaat de fiscus tegenwoordig uit van de vermogensbestanddelen die je werkelijk hebt. Daarbij gebruikt men fictieve rendementen die dicht bij de werkelijke rendementspercentages voor sparen of beleggen liggen. Voor spaargeld is dat bijvoorbeeld veel lager dan voor beleggingen.

Voor beleggingen en andere bezittingen, zoals een verstrekte lening aan je kind, gaat de fiscus in 2024 uit van een fictief rendement van 6,04%.

 

Let op! Sinds 1 januari 2013 gelden ook voor de eigenwoningleningen binnen de familie de nieuwe regels rondom hypotheekrenteaftrek. Dat wil zeggen dat de lening dus binnen dertig jaar volledig en minimaal annuïtair moet zijn afgelost. Om de renteaftrek bij een onderhandse lening veilig te stellen, moet je kind de Belastingdienst informeren over de eigenwoninglening. Daarvoor moeten de gegevens van de lening jaarlijks worden doorgegeven in de aangifte inkomstenbelasting. Dat geldt zowel voor een nieuwe lening als voor het doorgeven van een wijziging van een bestaande eigenwoninglening.

 

Let op! Het is verstandig om voor de lening een zekerheidsrecht te bedingen. Niet alleen voor de terugbetaling, maar ook om het zakelijke karakter fiscaal te onderbouwen. Voor het vastleggen van een hypotheek moet je bij de notaris zijn.


Lening en schenking via een kasrondje

Je kan je kind extra financieel steunen door bijvoorbeeld de eigenwoninglening aan te vullen met een ‘kasrondje’. In hetzelfde jaar dat het kind de rente aan jou betaalt, schenk je een bedrag binnen de jaarlijkse schenkingsvrijstelling (2024: € 6.633). Je kind profiteert bij een eigenwoninglening van de fiscale renteaftrek en van de vrijgestelde schenking, terwijl je (een deel van) de rente weer belastingvrij kan teruggeven. De schenking en rentebetaling moeten overigens los van elkaar staan en niet met elkaar worden verrekend. Anders valt het fiscale voordeel weg.


Borgstelling

Als je kind bij een bank niet op eigen kracht een (extra) lening kan krijgen, kan je als ouder borg staan. Dit kan voor de gehele lening, maar ook voor een deel. Hiermee bied je de bank extra zekerheid. Met een borgstelling voor een hypothecaire geldlening behoudt het kind recht op hypotheekrenteaftrek.


Risicodragende deelname

Tot slot nog een laatste tip: heeft jouw kind plannen om voor zichzelf te beginnen? Dan is een geldlening wellicht een voor de hand liggende optie. Maar misschien is een risicodragende deelname van jou als financier in het startende bedrijf van je kind voor beiden interessant. Er zijn vele manieren om dit vorm te geven. Vraag het ons!

 

Disclaimer | Hoewel bij de samenstelling van deze advieswijzer de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene karakter van de advieswijzer, is deze niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële beslissingen.


2024-02 - Estate planning
.pdf
Download PDF • 2.38MB

Comments


bottom of page