top of page

Sterk omzetherstel voor de branche transport en logistiek


Binnenvaart kent moeilijk jaar, goederenvervoer blinkt uit | Voor transport en logistiek werd 2021 gekenmerkt door een sterk herstel, wat is terug te zien in een goede omzetontwikkeling. De onderlinge verschillen tussen ondernemers zijn weliswaar groot, maar over het geheel genomen staat de branche er goed voor. Dat is een prettig uitgangspunt, gegeven de huidige onzekerheid, hoge kosten en personeelsschaarste.


Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.


Sterke omzetontwikkeling

De omzet is in transport en logistiek in 2021 met bijna 12% op jaarbasis verbeterd. Dit betekent een flinke vooruitgang ten opzichte van 2020, dat een lichte omzetkrimp liet zien. De omzetontwikkeling over 2021 is de sterkste in jaren en ook beter dan het mkb-gemiddelde van ongeveer 10%. Niet alleen het sterke herstel van de wereldeconomie speelde de branche in de kaart, ook de hogere prijzen voor het vervoer van goederen droegen bij. Inmiddels zorgen de hogere loonkosten en sterk opgelopen brandstof- en materieelkosten echter voor bredere prijsdruk in de branche.


Ook als we vergelijken met de situatie voor het begin van de coronacrisis, heeft transport en logistiek het goed gedaan. De omzetontwikkeling komt uit op bijna 12% ten opzichte van 2019.


Winst en brutomarge blijven achter

Ook de ontwikkeling van de winst en de brutomarge waren in 2021 duidelijk positief, al bleef de groei achter bij het mkb-gemiddelde. De brutomarge is met ruim 7% aangetrokken, tegenover een daling van bijna 3% een jaar eerder. Voor het mkb komt een gemiddelde groei van bijna 11% uit de bus. Het gewone resultaat voor belastingen komt voor de logistieke branche ruim 17% hoger uit, ten opzichte van een groei van bijna 6% in het voorgaande jaar. Het mkb-gemiddelde bedraagt bijna +38%.


In vergelijking met 2019 laat de winstontwikkeling een plus van ruim 8% zien. De brutomarge is in deze vergelijking met 6% aangetrokken.


Goederenvervoer presteert sterk

Binnen de logistieke branche waren de verschillen in 2021 opnieuw groot. Het goederenvervoer over de weg heeft een omzetgroei van gemiddeld ruim 11% en een winstgroei van maar liefst ruim 19% laten optekenen. Ook bij bedrijven actief in de opslag en dienstverlening voor vervoer laat zowel de omzet als de winst een positieve ontwikkeling zien. De binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart) kende daarentegen een moeilijk jaar. De omzet en de winst komen in deze deelbranche lager uit dan een jaar eerder, maar ten opzichte van 2019 zijn de cijfers voor de binnenvaart wel sterk positief.


Loonkosten weer omhoog

De bedrijfskosten zijn in de branche als geheel in 2021 per saldo met bijna 7% gestegen, versus een daling van bijna 4% een jaar eerder. De personeelskosten (een belangrijke kostenpost in de logistiek) stegen met ongeveer 3%, waar in 2020 nog een daling van ruim 3% te zien was. Toch blijft de stijging in vergelijking met de jaren voor de coronacrisis en met het mkb-gemiddelde (bijna 8%) bescheiden. De NOW-regeling kon weliswaar op deze post in mindering worden gebracht, maar het idee is dat transporteurs en logistieke ondernemers relatief weinig van deze steun gebruik hebben gemaakt. De loonkosten zijn met bijna 3% gestegen, tegenover een daling van ruim 4% een jaar eerder.


Lichte verbetering financiële positie

De financiële positie van bedrijven in de logistiek is iets verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen (een PD-rating <1 procent), is uitgekomen op bijna 85. Dit betekent een kleine verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar. De branche doet het iets minder goed dan het mkb-gemiddelde.


Comments


bottom of page