top of page

Winstgroei in de detailhandel, maar niet voor iedereen


Steunmaatregelen lijken de branche als geheel vooralsnog op de rails te houden | Ondanks opnieuw tijdelijke sluitingen in verband met corona heeft de detailhandel in 2021 over het geheel genomen behoorlijk gepresteerd. De consumentenbestedingen zijn aangetrokken en in veel segmenten van de branche was sprake van een inhaalvraag. De omzet en winst zijn gestegen, maar binnen de detailhandel zijn de verschillen behoorlijk.


Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport 'Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'.


Groei omzet en winst, maar niet over de hele linie

Voor de detailhandel als geheel is de omzetgroei in 2021 uitgekomen op ruim 5%, tegenover bijna 10% een jaar eerder. De winstgroei bedraagt 22,5%, ten opzichte van ruim 42% in 2020. Zowel qua winst- als omzetontwikkeling blijft de branche achter bij het mkb-gemiddelde, maar de onderlinge verschillen binnen de retail zijn zoals gezegd erg groot. Zo heeft ruim de helft (51%) van de retailondernemers de winst met 50% of meer zien toenemen, terwijl 32% de winst juist met 50% of meer heeft zien kelderen.


Als we vergelijken met de situatie voor de coronacrisis, dan heeft de detailhandel het goed gedaan. Zowel de omzet- (+22%) als de winstontwikkeling (+77%) was in 2021 aanzienlijk beter dan in 2019. In deze vergelijking presteert de branche zowel qua omzet als winst beter dan het mkb-gemiddelde.


NOW drukt stijging personeelskosten

De personeelskosten zijn in 2021 met 3,4% opnieuw minder hard gestegen dan in voorgaande jaren. Dit kan te maken hebben met de NOW-regeling die op deze post in mindering is gebracht. De NOW kan ook worden geboekt bij overige bedrijfsopbrengsten. Die post is in de detailhandel dan ook flink gestegen (ruim 106%). Het lijkt er dus op dat relatief veel detaillisten van de steunmaatregelen van de overheid gebruik hebben gemaakt. De loongroei is uitgekomen op 3,3% (tegenover +4,9% in het mkb) en vooral de pensioenpremies kwamen hoger uit.


Vermogenspositie vertekend

Het eigen vermogen in de detailhandel is opnieuw fors gestegen, veel steviger nog dan in de jaren voor corona: +26,3%. Verder zijn de langlopende schulden met bijna 5% gedaald en de kortlopende schulden met bijna 5% toegenomen. De vermogenspositie is weliswaar verbeterd, maar in bepaalde segmenten van de detailhandel moet relatief veel uitgestelde belastingschuld worden terugbetaald. Dit is een punt van zorg, zeker gezien alle onzekerheid die nog boven de markt hangt.


Financiële positie verbeterd

De financiële positie van bedrijven in de detailhandel is duidelijk verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen, is uitgekomen op bijna 86. De branche presteert daarmee min of meer in lijn met het mkb-gemiddelde, dat licht verbeterde naar ruim 86%. Wel merken we op dat de verschillen binnen de branche ook op dit vlak aanzienlijk zijn.


Comments


bottom of page